Skip to main content

Tramitació telemàtica de Societat Limitada (Cumplimentació de Document Únic Electrònic (DUE))

Codi: PAE-002
 • La creació d’empreses per Internet (CIRCE) és un sistema que ofereix la possibilitat de realitzar els tràmits de constitució i engegada d’una Societat Limitada per mitjans telemàtics. D’aquesta forma s’eviten desplaçaments i es produeix un estalvi substancial en temps i costos.

  Per crear una empresa per internet, l’emprenedor/a per si mateix/a o acudint a un Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE ), haurà d’emplenar el Document Únic Electrònic (DUE). D’aquesta manera, els únics desplaçaments a realitzar són al PAE i a la notaria.

  Amb l’enviament a través d’internet del DUE emplenat, s’inicia la tramitació telemàtica. A partir d’aquest moment el sistema de tramitació telemàtica (STT-CIRCE) envia a cada organisme intervinent en el procés la part del DUE que li correspon perquè realitzi el tràmit de la seva competència.

  Amb l’enviament del DUE, es genera també una sol·licitud de cita amb la Notaria triada per a l’atorgament de l’escriptura pública de constitució de la societat. Aquesta cita s’obté de forma immediata per mitjà d’una comunicació en temps real amb el sistema de l’Agenda Notarial, que facilita les dades de la Notaria, la data i hora de la cita.

  L’emprenedor/a haurà d’acudir a la cita amb el Notari aportant:

  • el certificat de desemborsament del capital social (vegeu Requisits previs).
  • el certificat negatiu de la denominació social obtingut en el Registre Mercantil Central (vegeu Requisits previs).

  Passos que realitza el sistema telemàtic de creació d’empreses, sense intervenció de l’emprenedor, una vegada emplenat el DUE:

  1. Sol·licitud del NIF provisional: L’Administració Tributària, amb la informació subministrada per la Notaria envia el NIF provisional.
   A continuació, es comunica la Declaració Censal a l’Administració Tributària competent, procedint a la realització de l’Alta Censal.
  2. Liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats: Actualment, la constitució de societats està exempta del pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP/AJD). No obstant això, és necessària l’obtenció del justificant de l’Impost (Model 600) per part de la Comunitat Autònoma. Aquesta justificació s’obté a través del STT-CIRCE sense que l’emprenedor/a hagi de preocupar-se de sol·licitar-la.
  3. Inscripció en el Registre Mercantil Provincial: El Registrador realitza la qualificació de la Societat i la inscriu en el Registre. El Registre Mercantil Provincial enviarà les dades de la resolució d’inscripció signats electrònicament perquè el sistema pugui continuar amb la tramitació.
  4. Tràmits en la Seguretat Social: Amb l’enviament del DUE, la Tresoreria General de la Seguretat Social o l’Institut Social de la Marina, generen els Codis de Compte de Cotització. A més procedeixen a l’afiliació, si escau, i a l’alta dels socis i dels treballadors de l’empresa, si s’escau.
  5. Expedició de l’Escriptura inscrita: La Notaria rep la informació del Registre Mercantil Provincial i incorpora a la matriu de l’escriptura, les dades de la resolució d’inscripció registral.
  6. Sol·licitud del NIF definitiu de la societat: L’Administració Tributària confirmarà el NIF definitiu al STT-CIRCE, per a això se li remetrà prèviament una còpia autoritzada de l’Escriptura inscrita. Així mateix, notificarà a l’emprenedor la finalització del procés i remetrà el NIF definitiu al domicili fiscal de la societat. Amb aquest tràmit finalitza el procés de creació de l’Empresa.

  Tràmits complementaris que es poden realitzar a través de l’emplenament del DUE:

  1. Inscripció de fitxers de caràcter personal a l’Agencia Española de Protecció de Datos.
  2. Sol·licitud de reserva de Marca o Nom Comercial en l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
  3. Comunicació dels contractes de treball al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
 • Fundació Barberà Promoció – Àrea Emprenedoria

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona interessada, física o jurídica, o el seu representant legal.

Requisits previs

Abans d’emplenar el Document Únic Electrònic (DUE), l’emprenedor/a haurà de realitzar les següents actuacions:

 • Reserva de la Denominació Social: Sol·licitar al Registre Mercantil Central la certificació negativa de la denominació social de la futura SRL (justificació que el nom de la societat no està ni assignat, ni reservat per una altra empresa). Aquest tràmit és possible realitzar-ho a través de la web del Registre Mercantil Central.
  Una vegada obtingut el certificat, s’ha d’adjuntar còpia en realitzar el DUE. La validesa del certificat és de tres mesos renovables per altres tres mesos més, és important tenir en compte aquests terminis per evitar que la certificació pugui caducar durant el procés de constitució de la societat.
 • Aportació del Capital Social: en el moment d’emplenar el DUE només és necessari indicar l’import de capital i la participació de cada soci i, si es tracta d’aportacions no dineràries, una breu descripció del ben aportat i el seu valor.
  L’acreditació de les aportacions al capital s’haurà de realitzar davant el Notari, al moment de la signatura de l’escriptura de constitució. No obstant això, no serà necessària aquesta acreditació si els fundadors manifesten en l’escriptura que respondran solidàriament enfront de la societat i enfront dels creditors socials de la realitat de les mateixes. Per a l’acreditació cal distingir dos tipus d’aportacions:

  • Aportacions dineràries: es lliurarà un certificat bancari que acrediti el dipòsit dels diners corresponents per cadascun dels socis que realitza l’aportació.
  • Aportacions no dineràries: s’aconsella consultar amb la notaria, de forma prèvia, quins documents seran necessaris per justificar el valor dels béns aportats. Els socis/òcies casats/des en règim econòmic de separació de béns hauran d’acudir a la notaria amb les capitulacions matrimonials.

Documentació a presentar

 • Documentació referida als/a les socis/òcies:
  • DNI de tot/es ells/es.
  • Targeta de la Seguretat Social d’aquells socis que es donin d’alta en algun règim de la SS (o un altre document que acrediti el nombre d’afiliació a la mateixa).
 • Documentació referida als/les treballadors/es per compte d’altri (si és el cas):
  • DNI de tot/es ells/es.
  • Targeta de la Seguretat Social (o un altre document que acrediti el nombre d’afiliació a la mateixa).
  • Contracte o acord de contractació o autorització per cursar l’alta en la Seguretat Social.
 • Certificació negativa de la denominació social, és a dir, un certificat que acrediti que no existeix cap altra societat amb el mateix nom de la qual es pretén constituir.
 • En cas de persones estrangeres: NIE Comunitari o NIE i permís de residència i treball per compte propi.
 • En cas socis/òcies estrangers/es capitalistes (sense residència ni activitat en l’empresa) han d’aportar el NIE per assumptes econòmics.
 • En cas de socis/òcies casats/des: DNI o NIE del/de la cònjuge.

A part d’aquesta documentació, l’emprenedor/a haurà de disposar de les següents dades:

 • Epígraf AE (Activitats Econòmiques).
 • Codi d’activitat segons la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE).
 • Dades del domicili de l’empresa i de l’activitat empresarial (inclòs: metres quadrats del lloc de l’activitat, codi postal i telèfon).
 • Percentatges de participació al capital social.
 • Dades de l’administrador/es i tipus d’administració (individual, solidària o mancomunada).
 • Per a adscripció al Règim Especial de Treballadors Autònoms: base de cotització triada, Mútua de IT (incapacitat temporal) i si optarà a la cobertura per accident de treball i malaltia professional (AT-EP).
 • Socis casats: règim del matrimoni.

En l’aspecte econòmic:

 • Es requerirà informació per realitzar el pagament al Registre Mercantil Provincial (RMP), aquest pagament es realitzarà per domiciliació bancària, i serà necessari que s’aporti un número de compte o una targeta bancària.
 • Si l’administrador/a ha de donar-se d’alta com a autònom/a, també haurà d’aportar un número de compte bancària per realitzar la domiciliació de la quota del REPTA (Règim Especial de Treballadors Autònoms).

En cas d’actuar mitjançant representant:

 • Escriptura de poder o qualsevol altre mitjà admès en dret.

Termini

En qualsevol moment.

Obligacions econòmiques

El tràmit és gratuït. Caldrà abonar els honoraris al Notari i Registre Mercantil

Informació Administrativa

Òrgan que resol

No hi ha resolució.

Termini

No hi ha resolució.
El temps de tramitació es fixa de 2 a 7 dies (en funció dels estatuts utilitzats).

Silenci administratiu

No opera

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Normativa

 • Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització.
 • Reial decret 867/2015, de 2 d’octubre, pel qual es regulen les especificacions i condicions per a l’ocupació del Document Únic Electrònic per al cessament d’activitat i extinció de les societats de responsabilitat limitada i el cessament d’activitat de les empreses individuals.
 • Reial decret 127/2015, de 27 de febrer, pel qual s’integren els centres de finestreta única empresarial i la finestreta única de la Directiva de Serveis en els Punts d’Atenció a l’Emprenedor.
 • Reial decret 44/2015, de 2 de febrer, pel qual es regulen les especificacions i condicions per a l’ocupació del Document Únic Electrònic (DUE) per a l’engegada de societats cooperatives, societats civils, comunitats de béns, societats limitades laborals i emprenedors de responsabilitat limitada mitjançant el sistema de tramitació telemàtica.
 • Reial decret 368/2010, de 26 de març, pel qual es regulen les especificacions i condicions per a l’ocupació del Document Únic Electrònic (DUE) per a l’engegada de les empreses individuals mitjançant el sistema de tramitació telemàtica.
 • Reial decret 1332/2006, de 21 de novembre, pel qual es regulen les especificacions i condicions per a l’ocupació del Document Únic Electrònic (DUE) per a la constitució i engegada de societats de responsabilitat limitada mitjançant el sistema de tramitació telemàtica.
 • Reial decret 682/2003, de 7 de juny, pel qual es regula el sistema de tramitació telemàtica al fet que es refereix l’article 134 i la disposició addicional octava de la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada.
 • Ordre ECO/1686/2003, de 12 de juny, de creació del fitxer de tractament automatitzat de dades de caràcter personal “Document Únic Electrònic (DUE)” del Ministeri d’Economia.

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

El sistema, també, permet consultar, a través d’Internet i prèvia autenticació, l’estat de l’expedient.
A més, es poden rebre missatges en el telèfon mòbil comunicant la finalització dels tràmits més significatius

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: