Skip to main content

Tramitació telemàtica de l’empresari/ària individual (autònom/a) (Cumplimentació de Document Únic Electrònic (DUE)

Codi: PAE-001
 • La creació d’empreses per Internet (CIRCE) és un sistema que ofereix la possibilitat de realitzar la creació de la figura d’empresari/ària individual (autònom/a) per mitjans telemàtics. D’aquesta forma s’eviten desplaçaments i es produeix un estalvi substancial en temps i costos.

  Per crear una empresa per internet, l’emprenedor/a per si mateix/a o acudint a un Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE ), haurà d’emplenar el Document Únic Electrònic (DUE). D’aquesta manera l’únic desplaçament a realitzar és al PAE.

  Amb l’enviament a través d’internet del DUE emplenat, s’inicia la tramitació telemàtica. A partir d’aquest moment el sistema de tramitació telemàtica (STT-CIRCE) envia a cada organisme intervinent en el procés la part del DUE que li correspon perquè realitzi el tràmit de la seva competència.

  Passos que realitza el sistema telemàtic de creació d’empreses, sense intervenció de l’emprenedor, una vegada emplenat el DUE:

  1. Tràmits a la Seguretat Social: El DUE s’envia a la Tresoreria General de la Seguretat Social o a l’Institut Social de la Marina (TGSS/ISM). Una vegada rebut, aquests organismes generen:
   • Els Codis de Compte de Cotització.
   • L’afiliació de l’empresari i l’alta de l’empresari en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA).
   • L’afiliació i l’alta dels treballadors, si els hi hagués.
    La TGSS/ISM retorna al STT-CIRCE els Codis i números corresponents.
    Cal assenyalar, que quan s’emplena i s’envia el DUE es realitza un pre-enquadrament en el Règim de Seguretat Social corresponent en funció de les dades introduïdes, facilitant considerablement la realització dels tràmits que competeixen a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a l’Institut Social de la Marina.
  2. Comunicació de l’inici d’activitat a l’Agència Tributària: En el moment en què s’envia el DUE, també es comunica l’inici d’activitat de l’empresari individual a l’Administració Tributària competent, mitjançant l’enviament de la Declaració Censal.

  Tràmits complementaris que es poden realitzar a través de l’emplenament del DUE:

  1. Inscripció de fitxers de caràcter personal a l’Agencia Española de Protecció de Datos.
  2. Sol·licitud de reserva de Marca o Nom Comercial en l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
  3. Comunicació dels contractes de treball al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
 • Fundació Barberà Promoció – Àrea Emprenedoria

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona interessada, física o jurídica, o el seu representant legal.

Requisits previs

No cal complir cap requisit previ específic.

Documentació a presentar

 • DNI de l’empresari/ària i dels/de les treballadors/es si s’escau.
 • Targeta de la Seguretat Social de l’empresari/ària i dels/de les treballadors/es si s’escau., o un altre document que acrediti el nombre d’afiliació a la Seguretat Social.
 • En cas d’estrangers sense DNI: NIE Comunitari o NIE i permís de residència i treball per compte propi.
 • Si l’empresari/ària està casat/da: DNI o NIE del/de la cònjuge i règim del matrimoni.
 • Per a contractació de treballadors: contracte o acord de contractació o autorització per cursar l’alta en la Seguretat Social.

Apart d’aquesta documentació, l’emprenedor/a haurà de disposar de les següents dades:

 • Epígraf AE (Activitats Econòmiques).
 • Codi d’activitat segons la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE).
 • Dades del domicili de l’empresa i de l’activitat empresarial (inclòs: metres quadrats del lloc de l’activitat, codi postal i telèfon).
 • Per a adscripció al Règim Especial de Treballadors Autònoms: base de cotització triada, Mútua de IT (incapacitat temporal) i si optarà a la cobertura per accident de treball i malaltia professional (AT-EP).

En cas d’actuar mitjançant representant:

 • Escriptura de poder o qualsevol altre mitjà admès en dret.

Termini

En qualsevol moment.

Obligacions econòmiques

El tràmit és gratuït.

Informació Administrativa

Òrgan que resol

No hi ha resolució.

Termini

No hi ha resolució.
Les altes a Hisenda i Seguretat Social es tramiten el mateix dia.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Normativa

 • Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització.
 • Reial decret 867/2015, de 2 d’octubre, pel qual es regulen les especificacions i condicions per a l’ocupació del Document Únic Electrònic per al cessament d’activitat i extinció de les societats de responsabilitat limitada i el cessament d’activitat de les empreses individuals.
 • Reial decret 127/2015, de 27 de febrer, pel qual s’integren els centres de finestreta única empresarial i la finestreta única de la Directiva de Serveis en els Punts d’Atenció a l’Emprenedor.
 • Reial decret 44/2015, de 2 de febrer, pel qual es regulen les especificacions i condicions per a l’ocupació del Document Únic Electrònic (DUE) per a l’engegada de societats cooperatives, societats civils, comunitats de béns, societats limitades laborals i emprenedors de responsabilitat limitada mitjançant el sistema de tramitació telemàtica.
 • Reial decret 368/2010, de 26 de març, pel qual es regulen les especificacions i condicions per a l’ocupació del Document Únic Electrònic (DUE) per a l’engegada de les empreses individuals mitjançant el sistema de tramitació telemàtica.
 • Reial decret 1332/2006, de 21 de novembre, pel qual es regulen les especificacions i condicions per a l’ocupació del Document Únic Electrònic (DUE) per a la constitució i engegada de societats de responsabilitat limitada mitjançant el sistema de tramitació telemàtica.
 • Reial decret 682/2003, de 7 de juny, pel qual es regula el sistema de tramitació telemàtica al fet que es refereix l’article 134 i la disposició addicional octava de la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada.

Ordre ECO/1686/2003, de 12 de juny, de creació del fitxer de tractament automatitzat de dades de caràcter personal “Document Únic Electrònic (DUE)” del Ministeri d’Economia.

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

El sistema, també, permet consultar, a través d’Internet i prèvia autenticació, l’estat de l’expedient.
A més, es poden rebre missatges en el telèfon mòbil comunicant la finalització dels tràmits més significatius.

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: