Skip to main content

Sol·licitud de llicència per a la instal·lació d’una grua-torre desmuntable

Codi: O-013

És la tramitació necessària per a obtenir una llicència que faculti per a la instal·lació d’una grua-torre desmuntable, de les necessàries per a l’execució de determinades obres.

Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica interessada , o el seu representant legal. En cas de persona jurídica, la sol·licitud l’haurà de formular la persona que ostenta la representació legal, acreditant la representació amb la qual actual per mitjà de qualsevol medi admès en dret.

Requisits previs

En cas que la grua-torre hagués de ser instal·lada total o parcialment en la via pública, la persona interessada haurà de sol·licitar i  obtenir la llicència d’ocupació de via pública corresponent.

Documentació a presentar

 • Sol·licitud de llicència per a la instal·lació d’una grua, en imprès normalitzat.
 • Fotocòpia del DNI / NIF de la persona sol·licitant o de la persona representat legal.
 • Autoliquidació de la taxa associada a aquest tràmit.
 • Fotocòpia de l’escriptura de poders o qualsevol altre mitjà admès en dret de la persona que ostenta la representació
 • Fotocòpia de la sol·licitud GR.1, segellada per una entitat d’inspecció.
 • Projecte tècnic, per duplicat
 • Fotocòpia del contracte de manteniment vigent.
 • Fotocòpia de la pòlissa de responsabilitat civil
 • Estudi topogràfic, visat, i geo-referenciat en la ubicació exacta que s’indica.
 • Autorització de la Direcció General d’Aviació Civil respecte a les servituds aeronàutiques de l’Aeroport de Sabadell: La persona interessada NO podrà formular directament la sol·licitud d’Autorització a la Direcció General d’Aviació Civil, sinó que haurà de presentar-la a l’OAE de manera prèvia o simultània a la sol·licitud de la instal·lació de la grua perquè l’Ajuntament la cursi. Aquesta sol·licitud, que forçosament haurà d’anar signada pel mateix sol·licitant de la llicència de grua, haurà de contenir tant les dades personals i el domicili del peticionari (persona natural o jurídica) com el tipus de construcció i ús per als quals se sol·licita l’Autorització, i anar acompanyada de la següent documentació.
 • Plànol de situació o coordenades, bé geogràfiques o U.T.M, per duplicat, reflectint la posició relativa de la construcció, respecte de l’Aeroport o Ajuda a la Navegació, corresponent, per a poder determinar el seu grau d’afecció per les Servituds Aeronàutiques establertes.

Termini

En qualsevol moment.

Obligacions econòmiques

Ordenança fiscal  2.2, article 6, epígraf 9. Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Informació Administrativa

Òrgan que resol

Alcaldia o òrgan en qui delegui

Termini

Dos mesos des de la presentació de la sol·licitud en el Registre municipal, exclòs el termini que sigui necessari per causa de l’obtenció prèvia i preceptiva de l’Autorització de la Direcció general d’Aviació Civil – AESA- , en què es produirà la suspensió dels terminis fins a l’emissió de la dita autorització

Silenci administratiu

Si la resolució no es notifica en el termini indicat, la sol·licitud s’ha d’entendre:

 • Desestimada per silenci administratiu en cas d’instal·lació en domini públic
 • Estimada per silenci administratiu en cas d’instal·lació en sòl privat, malgrat en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística vigent o el planejament urbanístic d’aplicació.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Text refós de les normes urbanístiques del Pla general d’Ordenació de Barberà del Vallès, aprovat definitivament per la CTUB el 28 de gener de 2010 (DOGC 5.604, de 09.04.10)

Ordenança Fiscal núm. 2.2, reguladora de la Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

 • La pòlissa de responsabilitat civil haurà d’assegurar la grua de la qual se sol·licita llicència i haurà d’estar vigent durant tot el temps que aquesta romangui instal·lada.
 • La llicència que, si escau, s’atorgui, quedarà condicionada, en tot cas, a la presentació del certificat final d’instal·lació de la grua (model GR.2).

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: