Skip to main content

Sol·licitud de constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal

Codi: O-008
 • És la tramitació prèvia necessària per a obtenir una llicència que autoritzi la constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé un complex immobiliari privat, o la seva modificació, quan comporti un increment del nombre d’habitatges o establiments; així com les operacions que tinguin per objecte constituir com elements susceptibles d’aprofitament independent, més d’aquells que s’hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent.

  En cas que la llicència d’obra atorgada indiqui els elements de què es composa la finca i aquests siguin els mateixos que es volen reflectir a la divisió horitzontal, no cal fer aquest tràmit. Aquest document és requerit generalment per a poder atorgar l’escriptura de divisió horitzontal i fer la inscripció posterior al Registre de la Propietat.

 • Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, propietària de la finca , o el seu representant legal. En cas de persona jurídica, la sol·licitud l’haurà de formular la persona que ostenta la representació legal, acreditant la representació amb la qual actual per mitjà de qualsevol medi admès en dret.

Requisits previs

Acreditar la propietat de la finca objecte de la modificació del règim de propietat horitzontal. La documentació presentada ha de venir signada per la persona titular o, en cas de representació, per la persona que l’ostenta legalment.

Documentació a presentar

 • Sol·licitud de llicència de constitució i modificació d’un règim de propietat horitzontal, en model normalitzat.
 • Fotocòpia del DNI/CIF del la persona titular i, si s’escau, de la persona representant.
 • Fotocòpia de l’escriptura de poders  o qualsevol altre mitjà admès en dret de la persona que ostenta la representació
 • Autoliquidació de la taxa associada a aquest tràmit.
 • Fotocòpia de l’escriptura de propietat
 • Projecte tècnic, en triplicat exemplar, que haurà de contenir, obligatòriament:
 • Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o elements proposats a les determinacions del planejament aplicable i, en el cas d’habitatges, del compliment dels requisits mínims d’habitabilitat per a segona ocupació.
 • Documentació gràfica mitjançant els plànols necessaris, a escala adequada, per deixar constància del nombre d’habitatges, establiments o elements, i de llur superfície i ús urbanístic.
 • Nota simple o certificació del Registre de la Propietat de la finca o edificació.
 • Proforma de l’escriptura pública de divisió horitzontal simple o complex

Termini

En qualsevol moment.

Obligacions econòmiques

Ordenança fiscal  2.2, article 6, epígraf 1 i 2. Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Informació Administrativa

Òrgan que resol

Alcaldia o òrgan en qui delegui.

Termini

Un mes des de la presentació de la sol·licitud en el Registre general

Silenci administratiu

Si la resolució no es dicta i es notifica en el termini indicat, s’ha d’entendre denegada per silencia administratiu (negatiu), d’acord amb el que s’estableix a l’article 11 del Reial Decret 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.
 • Reial Decret 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general d’Ordenació de Barberà del Vallès, aprovat definitivament per la CTUB el 28 de gener de 2010 (DOGC núm. 5.604, de 09.04.10).
 • Ordenança Fiscal núm. 2.2, reguladora de la Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

La llicència per a la modificació d’un règim de propietat horitzontal no autoritza ni faculta per a l’execució d’obres, les quals s’hauran de tramitar en un expedient a part, mitjançant sol·licitud de llicència o comunicació prèvia per a la realització de les obres que siguin necessàries

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: