Skip to main content

Servei d’informació i assessorament d’ajuts i subvencions a la contractació

Codi: E-016

Informació i/o Gestió d’ajuts, subvencions i bonificacions per a la contractació que ofereixen diferents administracions i organismes.

Mitjançant aquest tràmit s’informa i es pot realitzar la sol·licitud corresponent (si s’escau).

www.barberapromocio.cat/ca/empresa/subvencions

Actualment l’Ajuntament de Barberà del Vallès ofereix 2 subvencions:

1) Subvencions per a empreses: Subvenció per a la contractació de persones desocupades, aquí.

2) Subvencions per el manteniment de l’ocupació: Subvenció per a persones autònomes i microempreses del sector comerç amb 4 o menys treballadors/es, aquí.

Barberà Promoció

Com demanar-ho

Canals

Es pot sol·licitar Presencialment amb CITA PRÈVIA: Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), Passeig Doctor Moragas, 224 (al costat de l’Ajuntament).

Demanar cita prèvia aquí.

Per a qualsevol dubte que pugui sorgir, podeu contactar amb:

Subvenció per a la contractació de persones desocupades.

Pedro Sánchez García – Tècnic de dinamització laboral i prospecció d’empreses.

Fundació Barberà Promoció.
Tel. 662 314 238
pedro.sanchez@barberapromocio.cat

Subvenció per a persones autònomes i microempreses del sector comerç amb 4 o menys treballadors/es

Pol Florenza i Jordi Vizcaino – Tècnics d’Empresa i emprenedoria.

Fundació Barberà Promoció
Tel. 93.719.28.37 – (Ext: 723)
pol.florenza@barberapromocio.cat / jordi.vizcaino@barberapromocio.cat

Qui el pot demanar

Qualsevol persona interessada, física o jurídica, o el seu representant legal.

Requisits previs

Subvencions per a empreses. Subvenció per a la contractació de persones desocupades, aquí.

Subvencions per el manteniment de l’ocupació. Subvenció per a persones autònomes i microempreses del sector comerç amb 4 o menys treballadors/es, aquí.

Documentació a presentar

Subvencions per a empreses. Subvenció per a la contractació de persones desocupades, aquí.

Subvencions per el manteniment de l’ocupació. Subvenció per a persones autònomes i microempreses del sector comerç amb 4 o menys treballadors/es, aquí.

Termini

Subvenció per a la contractació de persones desocupades. La data límit de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació, serà el dia 15/03/2021.

Subvenció per a persones autònomes i microempreses del sector comerç amb 4 o menys treballadors/es. La data límit de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació, serà el dia 31/03/2021.

Obligacions econòmiques

El tràmit és gratuït

Informació Administrativa

Òrgan que resol

No hi ha resolució respecte el servei d’informació i assessorament. L’òrgan de resolució de la subvenció variarà en funció de l’organisme concedent.

Termini

No hi ha resolució respecte el servei d’informació i assessorament. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment d’atorgament de subvencions no pot excedir els sis mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria, llevat que una norma amb rang de llei estableixi un termini superior o estigui previst en la normativa de la Unió Europea.

Silenci administratiu

No opera respecte el servei d’informació i assessorament. Si la resolució del procediment d’atorgament de subvenció no es notifica en el termini indicat, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Normativa

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: