Skip to main content

Renúncia a una llicència de gual

Codi: VP-013
 • Aquest tràmit permet fer la gestió per sol·licitar la baixa de la llicència de gual que autoritza l’accés de vehicles des de la via pública als locals, garatges, recintes o solars.

  La sol·licitud de baixa de gual requerirà la realització de les accions materials necessàries per reposar la configuració i senyalització física de l’espai sobre el que es disposa de llicència.

  Les despeses de realització d’aquestes accions seran a càrrec del sol·licitant de la baixa. Prèvia a la seva realització caldrà disposar de les instruccions tècniques dels serveis tècnics municipals per a la reposició de l’espai afectat.

 • Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, o el seu representant legal, titular d’una llicència de gual. En cas de persona jurídica, la sol·licitud l’haurà de formular la persona que ostenta la representació legal, acreditant la representació amb la qual actual per mitjà de qualsevol medi admès en dret.

Requisits previs

Acreditar prèviament que s’ha reposat correctament la vorera i la vorada.

Documentació a presentar

 • Sol·licitud de baixa de gual, en instància genèrica
 • Fotocòpia DNI, NIF o NIE de la persona sol·licitant (que ha de ser la titular de la llicència), o de la persona que ostenta la representació en cas d’actuar per representant
 • Fotocòpia de l’escriptura de poders de representació o de qualsevol mitjà admès en dret de la persona representant.
 • Placa de gual (original), o diligència de lliurament de la placa signada per un funcionari.
 • En cas excepcional que no es disposi de la placa, declaració responsable conforme la placa s’ha desinstal·lat

Termini

En qualsevol moment.

Obligacions econòmiques

Sense taxa associada

Informació Administrativa

Òrgan que resol

Alcaldia o òrgan en qui delegui

Termini

Un mes des de l’entrada de la sol·licitud al Registre general

Silenci administratiu

Si la resolució no es notifica en el termini indicat, la sol·licitud s’ha d’entendre estimada per silenci administratiu.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic (BOE núm.. 236, de 02.10.15)
 • Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
 • Ordenança de guals

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

No consta.

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: