Skip to main content

Renúncia a llicència, permís o habilitació administrativa d’activitats

Codi: A-016
 • Comunicació a l’Ajuntament del cessament d’una activitat temporalment o definitivament, iniciada amb llicència, autorització o comunicació.

 • Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídic i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona  física o jurídica, titular de l’activitat, o el seu representant legal.

Requisits previs

Per al cessament definitiu parcial o total de les activitats incloses en els annexos II i III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, la persona titular de l’activitat haurà de garantir que es compleixen els requisits següents:

 • Que no hi ha presència de productes perillosos ni de residus de qualsevol tipus o que, d’haver-n’hi hagut, han estat gestionats de conformitat amb la normativa vigent.
 • Que ni el sòl ni les aigües subterrànies resten contaminades o que, d’haver-hi estat, s’han descontaminat d’acord amb la normativa específica.
 • Que les instal·lacions envers el veïnat i el seu entorn físic romanen en bon estat.
 • Que s’han adoptat les mesures de vigilància i control posteriors al cessament que corresponen segons la normativa sectorial d’aplicació.
 • Que disposa de la documentació que acredita el compliment dels requisits recollits en els apartats anteriors.

Documentació a presentar

 • Per al cessament d’activitats econòmiques innòcues i activitats econòmiques de baix risc:
 • Escrit de comunicació de renúncia
 • Per al cessament definitiu parcial o total de les activitats incloses en els annexos II i III de la Llei 20/2009:
 • Declaració responsable en la qual manifesti que es compleix els requisits establerts a l’apartat Requisits previs.
 • En cas d’actuar mitjançant representant:
 • Escriptura de poder o qualsevol altre mitjà admès en dret.

Termini

En el moment del cessament.

Obligacions econòmiques

Exempt del pagament de taxa.

Informació Administrativa

Òrgan que resol

Alcaldia o òrgan en qui delegui.

Termini

Un mes a comptar des de l’entrada al Registre de la comunicació de renúncia. La resolució que es dicti, acceptarà la renúncia i procedirà a l’arxiu de l’expedient.

Silenci administratiu

Positiu

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

No consta.

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: