Skip to main content

Pròrroga d’obres

Codi: O-014

La llicència de pròrroga autoritza la continuació d’una determinada obra, abans  que s’exhaureixi el termini concedit a la resolució d’atorgament de llicència per a l’inici o la finalització dels treballs, o a la comunicació prèvia d’obres, sense que aquesta s’hagi iniciat o finalitzat.

Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica titular de la corresponent llicència d’obres , o el seu representant legal. En cas de persona jurídica, la sol·licitud l’haurà de formular la persona que ostenta la representació legal, acreditant la representació amb la qual actual per mitjà de qualsevol medi admès en dret.

Requisits previs

La pròrroga de llicència d’obres  o de comunicació prèvia d’obres s’han de sol·licitar com a norma general prèviament a que finalitzi el termini atorgat per al seu inici o l’execució

Documentació a presentar

 • Sol·licitud de pròrroga d’obres, en l’imprès normalitzat
 • En cas d’actuar per representat, acreditació de la representació per qualsevol mitjà admès en dret
 • Certificat de cobertura d’aigües (si escau)
 • Autoliquidació de la taxa associada a aquest tràmit (la liquidació s’efectuarà a l’OAE en el moment de la presentació de la sol·licitud).

Termini

Durant tot l’any, però sempre abans de que caduqui la llicència d’obres atorgada

Obligacions econòmiques

Ordenança fiscal  2.2, article 6, epígraf 3. Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Informació Administrativa

Òrgan que resol

Alcaldia o òrgan en qui delegui

Termini

Un mes des de l’entrada de la sol·licitud en el Registre general

Silenci administratiu

Si la resolució no es notifica en el termini indicat, la sol·licitud s’ha d’entendre estimada per silenci administratiu. En cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística vigent o el planejament urbanístic d’aplicació.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general d’Ordenació de Barberà del Vallès, aprovat definitivament per la CTUB el 28 de gener de 2010 (DOGC 5.604, de 09.04.10).
 • Ordenança Fiscal núm. 2.2, reguladora de la Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

Les pròrrogues d’inici i  d’execució d’obres, les autoritzarà l’Ajuntament per un màxim d’uns altres períodes iguals als establerts a la llicència o a la comunicació prèvia d’obres, amb les següents condicions (Ordenança Fiscal 2.2, article 5 apartat 2):

 1. a) Per a l’inici de les obres: que la finca d’emplaçament de les obres, tant si aquestes són d’obra nova, moviment de terres, reforma, ampliació o enderroc d’una edificació existent, reuneixi les condicions de seguretat, salubritat i ornat que corresponguin i, en el cas de ser un solar o una construcció a enderrocar, que estigui degudament i convenientment tancat per impedir l’accés a l’interior de persones alienes. Tot això conforme a les indicacions que fixi la llicència corresponent.
 2. b) Per a l’execució de les obres: que s’hagi dut a terme la cobertura d’aigües de l’edifici i que es mantinguin les mesures i condicions de seguretat, tancament i neteja establertes a la llicència corresponent.

Excepcionalment, també a petició expressa de la promotora i per causes que aquesta haurà d’exposar i justificar de manera adequada, l’Ajuntament podrà valorar la conveniència d’autoritzar pròrrogues dels terminis d’inici i execució per períodes superiors als màxims establerts en el punt anterior. L’autorització d’aquestes pròrrogues estarà subjecte a les mateixes condicions fixades al punt a) i b)  per a les ordinàries, així com, atesa la seva excepcionalitat, a les que estableixi la llicència de pròrroga corresponent

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: