Skip to main content

Mediació per al finançament de projectes emprenedors

Codi: EE-004

Des de Barberà Promoció s’ofereix suport a empreses i emprenedors per a la recerca de subvencions i finançament a un interès preferent per a creació, creixement i consolidació de les empreses. .Mitjançant aquest servei s’informa de les possibles subvencions i fonts de finançament existents i es realitza la corresponent gestió d’ajuts i subvencions per al foment de l’autoocupació i la creació d’empreses. També inclou el servei de mediació amb entitats financeres amb les que existeixen acords. Les línies principals són:

  • Subvencions per a l’autoocupació de l’Àrea  Metropolitana de Barcelona.
  • Subvencions per a l’autoocupació de la Generalitat de Catalunya Préstecs de l’Institut Català de Finances.
  • Préstecs de l’Institut de Crèdit Oficial.
  • Préstecs Inicia

Fundació Barberà Promoció – Àrea Emprenedoria

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics, per telèfon o de manera presencial.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona interessada.

Requisits previs

En el cas de préstecs Inicia: Haver rebut assessorament previ en matèria d’emprenedoria

Documentació a presentar

Si la persona interessada ja està donada d’alta a l’Actualitza’t no cal presentar cap documentació per rebre informació.
En cas que es vulgui sol·licitar finançament, la documentació a presentar s’estableix en funció del tipus de finançament que se sol·liciti.

Termini

En qualsevol moment, en funció de la convocatòria

Obligacions econòmiques

El tràmit és gratuït.

Informació Administrativa

Òrgan que resol

No hi ha resolució respecte el servei d’informació i assessorament. L’òrgan de resolució de la subvenció variarà en funció de l’organisme concedent.

Termini

No hi ha resolució respecte el servei d’informació i assessorament. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment d’atorgament de subvencions no pot excedir els sis mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria, llevat que una norma amb rang de llei estableixi un termini superior o estigui previst en la normativa de la Unió Europea. En el cas dels préstecs, no hi ha resolució

Silenci administratiu

No opera respecte el servei d’informació i assessorament ni a la concessió de préstecs. Per la seva banda, si la resolució del procediment d’atorgament de subvenció no es notifica en el termini indicat, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Normativa

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització.
  • Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.
  • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

No consta

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: