Skip to main content

Llicència per a la instal·lació d’elements publicitaris com ara rètols, tendals i afins

Codi: A-015 / UAOR

És la tramitació necessària per obtenir una llicència que faculti per a la instal·lació d’elements publicitaris com ara rètols, tendals, o d’altres.

Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídic i Administrativa.

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica,  o el seu representant legal.

En cas d’actuar per representació, s’ha d’acreditar la representació amb la qual s’actua per qualsevol mitjà admès en dret, amb la presentació de la corresponent documentació.

Requisits previs

Serà obligatori haver obtingut la corresponent llicència municipal d’obertura de l’activitat quan l’activitat que es pretengui difondre o dotar s’exerceixi dins del municipi. Si no es disposa de llicència municipal d’obertura, i aquesta es requerida, la sol·licitud d’elements publicitaris, tendals o afins s’haurà de realitzar juntament amb la de la llicència municipal d’obertura.

Documentació a presentar

 • Sol·licitud de llicència per a la instal·lació de rètols, tendals i afins, en model normalitzat i per triplicat.
 • Justificant del pagament de les taxes
 • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant, o representant
 • Fotocòpia de la llicència d’obertura de l’activitat que es vol difondre o dotar d’elements publicitaris, rètols, tendals o afins
 • Plànol d’emplaçament, a escala 1:500, signat per la persona interessada o per qui la representi legalment (que es pot obtenir a l’OAE o mitjançant el servidor de mapes urbanístics de la web de l’Ajuntament).
 • Assumeix tècnic de l’estabilitat de l’estructura (només en el cas de tanques publicitàries)
 • En cas que els elements publicitaris siguin lluminosos:
 • Certificat emès per una persona tècnica competent i degudament visat pel col·legi corresponent, del compliment del Decret 82/2005 d’Ordenació Ambiental per a la Protecció del Medi Nocturn en zona E3, o
 • Certificat emès per l’instal·lador autoritzat del rètol (en què consti segell i núm. d’instal·lador), així com la documentació que li hagi facilitat el proveïdor o el fabricant del material, conforme el rètol lluminós compleix amb les condicions establertes per a les zones E3 que estableix el Decret 82/2005 d’Ordenació Ambiental per a la Protecció del Medi Nocturn.
 • En cas d’actuar mitjançant representant:
 • Escriptura de poder o qualsevol altre mitjà admès en dret.

Termini

En qualsevol moment.

Obligacions econòmiques

Ordenança Fiscal núm. 2.2, article 6, epígraf 7. reguladora de la Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

Per a beneficis fiscals de concessió potestativa en el pagament de la taxa, veure l’article 8 de l’Ordenança fiscal 2.3 vigent en el moment de formular la sol·licitud.

Informació Administrativa

Òrgan que resol

Alcaldia o òrgan en qui delegui.

Termini

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de tres mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud, llevat que es produeixi la suspensió d’aquest termini per qualsevol dels motius previstos legalment.

Silenci administratiu

Si la resolució no es notifica en el termini indicat, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa

 • Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
 • Ordenança Metropolitana de Publicitat
 • Ordenança Fiscal núm. 2.10 reguladora de la Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via pública

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

Quan es demani llicència per a la instal·lació d’elements publicitaris con rètols, tendals o afins s’hauran de declarar, tant als plànols com a la taula “Dades dels elements publicitaris, tendals o afins” de la sol·licitud, tots els ja existents per donar servei a l’activitat de que es tracti i els seus expedients de legalització.

Impresos Associats

Més Informació

Informació relativa a les notificacions electròniques

Si en el formulari de sol·licitud indiqueu, marcant la casella corresponent, que voleu rebre notificació electrònica de les actuacions relacionades amb la vostra sol·licitud, quan l’Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud rebreu un correu electrònic a l’adreça que hagueu donat en el moment de la sol·licitud. En aquest correu electrònic hi trobareu l’adreça d’internet (URL) de l’espai de notificacions electròniques de la Seu Electrónica de l’Ajuntament, on podreu accedir a la notificació, seleccionant un d’aquests dos sistemes:

 • Si disposeu d’un certificat digital (DNI electrònic, certificat Idcat,…), podeu utilitzar-lo per identificar-vos i visualitzar la notificació.
 • Amb IdCAT Mòbil o Cl@ve el sistema us enviarà, a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil o d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que hagueu facilitat en la sol·licitud, una clau d’accés que haureu d’introduir en l’espai de notificacions electròniques de la Seu Electrònica de l’Ajuntament per tal d’accedir al contingut de la notificació.

Des del moment del dipòsit de la notificació disposareu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per notificat.

Podreu revocar l’autorització de notificació electrònica en qualsevol moment mitjançant presentació en qualsevol registre municipal de l’imprès corresponent a tal efecte, o amb l’enviament del formulari de la Seu electrònica.

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: