Skip to main content

Llicència per a la construcció i/o l’ús d’un gual

Codi: VP-010

És la tramitació necessària per obtenir una llicència municipal que autoritzi la construcció i/o l’ús d’un gual a la via pública per tal de facilitar l’accés de vehicles a un local dotat de garatge.

Aquesta sol·licitud té per objecte obtenir llicència de gual ( autorització per entrar i sortir amb vehicles de l’interior dels immobles travessant la vorera) tant quan per aconseguir-ho és necessària l’execució d’obres a la vorera com quan aquestes no són necessàries. En aquest sentit, es poden donar els supòsits següents:

 • Construcció i/o ús d’un gual nou (nova llicència)
 • Modificació (ampliació, reducció o actualització) i ús d’un gual ja existent que disposi de llicència.
 • Serà objecte de llicència per actualització els casos de guals ja existents i amb llicència vigent dels quals sigui necessària la renovació total o parcial del materials, bé sigui perquè estiguin deteriorats o perquè s’hagin d’actualitzar d’acord amb la tipologia constructiva homologada per a la zona on es trobi situat.
 • Legalització d’obres i/o d’ús d’un gual per a les quals no es disposa de llicència
 • Ús d’un gual ja existent que compleixi els requisits formals pel que fa a les dimensions i tipus constructiu homologat segons la zona que li correspongui, o situats en vials on no cal executar obres de construcció de gual.

Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, interessada , o el seu representant legal. En cas de persona jurídica, la sol·licitud l’haurà de formular la persona que ostenta la representació legal, acreditant la representació amb la qual actual per mitjà de qualsevol medi admès en dret.

Requisits previs

Per tal d’obtenir autorització de gual de pas de vehicles per a aparcaments d’ús col·lectiu serà necessari acreditar:

 • Estar en possessió de la corresponent llicència, comunicació o declaració responsable de l’activitat.
 • Que el gual compleixi amb les característiques constructives assenyalades a l’apartat “Altra informació d’Interès”
 • Disposar de la comunicació de primera ocupació de l’edifici.

Documentació a presentar

 • Sol·licitud per a la construcció i/o l’ús d’un gual en model normalitzat
 • Fotocòpia del DNI, NIE, CIF de la persona sol·licitant, i en cas d’actuar per representació, de la persona representat.
 • Fotocòpia de l’escriptura de poders o qualsevol altre mitjà admès en dret de la persona que ostenta la representació
 • Autoliquidació de la taxa prèvia associada a aquest tràmit
 • Fotocòpia de l’habilitació administrativa d’activitats (llicència, permís, comunicació prèvia o declaració responsable)
 • Fotocòpia de la escriptura/contracte de compra-venda del local destinat a garatge
 • Plànol d’emplaçament a escala 1:500, signat per la persona interessada o per qui la representi legalment (que es pot obtenir a l’OAE o mitjançant el servidor de mapes urbanístics de la web de l’Ajuntament): haurà de detallar la totalitat de l’illa on es trobi el local o activitat i s’hi indicarà el nom del carrer i el número de la finca, amb l’acotació del seu perímetre, de la distancia a la cantonada més propera i de l’amplada del carrer. Es senyalaran, amb tot detall, els elements urbanístics que puguin quedar afectats pel gual a construir (arbres, llums, papereres, bancs, senyals de trànsit, embornals, etc.)
 • Plànol de planta a escala 1:50 ó 1:100 signat per la persona sol·licitant o per la persona representant: inclourà la planta del local que serà servit pel gual, amb indicació de l’ús i superfície en metres quadrats de cada zona o dependència i en particular de la zona que es destini expressament a acollir els vehicles o, en defecte d’això, a la càrrega i descàrrega. Es grafiarà, també, la longitud del gual, l’amplada de la vorera i la distància de cada element urbanístic que es pugui veure afectat pel gual.
 • Fotografia del gual (llevat del cas que s’hagi de construir de nou)

Termini

En qualsevol moment.

Obligacions econòmiques

Ordenança fiscal 2.2, article 6, Epígraf 6, apartat D  ,Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Informació Administrativa

Òrgan que resol

Alcaldia o òrgan en qui delegui

Termini

Un mes des de l’entrada de la sol·licitud al Registre general

Silenci administratiu

Si la resolució no es notifica en el termini indicat, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
 • Text refós de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació de Barberà del Vallès, aprovat definitivament per la CTUB el 28 de gener de 2010 (DOGC 5.604, de 09.04.10),
 • Ordenança de guals
 • Ordenança fiscal núm. 2.2 reguladora de la Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
 • Ordenança fiscal núm. 2.12 reguladora de la Taxa per la qual es regulen les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

 • Només s’atorgarà llicència per a la construcció d’un gual en cada sol·licitud.
 • Les sol·licituds que es formulin exclusivament per a llicència d’ús hauran de ser per a guals ja existents que compleixin els requisits formals pel que fa a les dimensions i tipus constructiu homologat segons la zona que li correspongui.
 • Si es tracta d’un gual que ha de donar servei a una activitat, caldrà aportar còpia de l’habilitació administrativa per l’exercici de l’activitat (llicència, permís,). Quan l’activitat a la que ha de donar servei el gual estigui subjecta al règim de comunicació d’activitat o declaració responsable d’obertura, el gual s’haurà de sol·licitar i obtenir prèviament a la legalització de l’activitat
 • Com a norma general, no s’admet una llargada superior a 1,25 vegades l’amplada de la porta d’accés al local.
 • Serà objecte de llicència per actualització els casos de guals ja existents i amb llicència vigent dels quals sigui necessària la renovació total o parcial del materials, be sigui perquè estiguin deteriorats o perquè s’hagin d’actualitzar d’acord amb la tipologia constructiva homologada per a la zona on es trobi situat.

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: