Skip to main content

Llicència municipal d’establiments fixos oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Codi: A-014 / UALR

Els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives per dur a terme la seva activitat requereixen l’obtenció prèvia d’autoritzacions, llicències o comunicació de dades abans de l’inici de l’activitat.

En aplicació del Decret 112/2010, d3 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, resten sotmesos al règim de llicència municipal d’espectacles públics i activitats recreatives:

1. Establiments oberts al públic amb un aforament autoritzat superior a 150 persones:

. Bars

. Restaurants-bars

. Restaurants

. Bars musicals

. Sales de concert

. Karaokes

. Cafès teatre/cafès concert

. Restaurants musicals

. Salons de banquets

. Sales de festes amb espectacle/concerts d’infància i joventut

. Establiments oberts al pública destinats a espectacles públics: teatre, espectacles d’audició, espectacles musicals, circs

. Activitats i instal·lacions esportives amb superfície superior a 500m

2.Amb independència de l’aforament:

– Discoteques

– Sales de ball

– Sales de festes amb espectacle

– Establiments on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual:

 • Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.
 • Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.

També s’ha de tenir present que les modificacions substancials d’un establiment o activitats ja autoritzades també estaran subjectes a aquesta llicència i, sempre que sigui possible, s’haurà de referir a la part o a les parts que es modifiquen

Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídic i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona física o jurídica o entitat interessada en iniciar, ampliar o modificar substancialment una activitat, instal·lació o establiment.

Requisits previs

 • Si l’activitat està situada en un espai natural protegit, es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental. En aquest cas, l’interessat adreçarà la consulta prèvia a l’OGAU del territori on ha previst d’emplaçar l’activitat.
 • En cas que la Ponència Ambiental de la Generalitat determini que cal sotmetre l’activitat projectada a avaluació d’impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d’impacte ambiental.
 • Quan al local on es pretén realitzar l’activitat sigui necessari efectuar-hi obres, el peticionari de la llicència d’establiments oberts al públic pot sol·licitar de forma simultània amb aquesta llicència, la preceptiva llicència d’obres o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència d’establiments oberts al públic, i després demanar la d’obres.
 • Autoliquidació de la taxa prèvia associada a aquest tràmit

Documentació a presentar

 • Sol·licitud de la llicència municipal d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles i activitats recreatives ordinàries, d’acord amb el model normalitzat.
 • Projecte bàsic, signat pel tècnic competent amb el contingut assenyalat al Decret 112/2010, de 31 d’agots. Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència, el projecte haurà de contenir, de manera diferenciada de la resta de documentació, la informació següent:
 • Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
 • Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
 • Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
 • Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.
 • Memòria de seguretat i pla d’autoprotecció, si calen, d’acord el que disposa el Decret 82/2010, que s’hauran de presentar en el termini màxim de 6 mesos des de l’inici de l’activitat a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció Hermes.
 • Estudi d’impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l’activitat ha de sotmetre’s a avaluació d’impacte ambiental
 • Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d’avaluació de la mobilitat generada.
 • Estudi d’impacte acústic de l’establiment amb el contingut requerit per les ordenances de contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d’acreditar el compliment de les determinacions que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d’accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l’impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.
 • Memòria del dispositiu d’assistència sanitària d’acord amb el que estableixi la normativa reguladora.
 • Memòria descriptiva de les condicions d’higiene i salubritat que acrediti que es disposa dels serveis d’assistència sanitària que preveu l’Ordenança i, en tot cas, els que preveu el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.
 • Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d’estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient.
 • Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d’assumir la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que ha d’expedir la certificació que acrediti l’adequació de l’establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l’adreça, la titulació i l’habilitació professional de la persona designada.
 • Sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d’altres sol·licituds d’autorització o llicència.
 • Abans de l’obertura de l’establiment, la persona de titular de l’establiment o la persona que en tingui la representació, ha d’acreditar que ha contractat una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, mitjançant una declaració responsable, segons model normalitzat, la qual haurà d’anar acompanyada del rebut vigent.
 • Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau
 • En cas de ser possible, els documents relacionats en aquest apartat, poden incorporar-se al projecte tècnic o poden ser presentats de forma independent del projecte.

En cas d’actuar mitjançant representant:

 • Escriptura de poder o qualsevol altre mitjà admès en dret.

Termini

En qualsevol moment previ a l’inici de l’activitat o posada en marxa de la instal·lació

Obligacions econòmiques

Ordenança fiscal  2.3, article 5, epígraf 1, apartat 1 c)., i epígraf 2, tarifes específiques Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques

Per a beneficis fiscals de concessió potestativa en el pagament de la taxa, veure l’article 6 de l’Ordenança fiscal 2.3 vigent en el moment de formular la sol·licitud

Informació Administrativa

Òrgan que resol

Alcaldia o òrgan en qui delegui

Termini

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud, llevat que es produeixi la suspensió d’aquest termini per qualsevol dels motius previstos legalment.

Silenci administratiu

Si la resolució no es notifica en el termini indicat, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa

 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
 • Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
 • Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació de Barberà del Vallès, aproat per la CTUB el 28.01.10 (DOGC 5.604, de 09.04.10)
 • Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions
 • Ordenança Fiscal núm. 2.3

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

No consta

Impresos Associats

Més Informació

Sol·licitud de llicència d’establiment d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Informació relativa a les notificacions electròniques Si en el formulari de sol·licitud indiqueu, marcant la casella corresponent, que voleu rebre notificació electrònica de les actuacions relacionades amb la vostra sol·licitud, quan l’Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud rebreu un correu electrònic a l’adreça que hagueu donat en el moment de la sol·licitud. En aquest correu electrònic hi trobareu l’adreça d’internet (URL) de l’espai de notificacions electròniques de la Seu Electrónica de l’Ajuntament, on podreu accedir a la notificació, seleccionant un d’aquests dos sistemes:
 • Si disposeu d’un certificat digital (DNI electrònic, certificat Idcat,…), podeu utilitzar-lo per identificar-vos i visualitzar la notificació.
 • Amb IdCAT Mòbil o Cl@ve el sistema us enviarà, a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil o d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que hagueu facilitat en la sol·licitud, una clau d’accés que haureu d’introduir en l’espai de notificacions electròniques de la Seu Electrònica de l’Ajuntament per tal d’accedir al contingut de la notificació.
Des del moment del dipòsit de la notificació disposareu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per notificat. Podreu revocar l’autorització de notificació electrònica en qualsevol moment mitjançant presentació en qualsevol registre municipal de l’imprès corresponent a tal efecte, o amb l’enviament del formulari de la Seu electrònica.

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: