Skip to main content

Llicència municipal ambiental

Codi: A-013 / UALA / UALB / UALC

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats.

La tipologia de les activitats fan que abans de l’obertura sigui necessari el control previ de l’administració municipal, que ha de pronunciar-se per valorar un projecte tècnic, en el qual es defineix la incidència ambiental de l’activitat. Aquestes activitats es subdivideixen en activitats sotmeses a:

 • Llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental.
 • Llicència ambiental i a avaluació d’impacte ambiental simplificada
 • Llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental.

També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l’annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament. Quan per a la implantació de l’activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el peticionari de la llicència ambiental pot sol·licitar la preceptiva llicència d’obres de forma simultània amb aquesta llicència. Aquesta sol·licitud de llicència restarà en suspens la seva tramitació fins que hagi estat atorgada o denegada la llicència ambiental.

Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídic i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona física o jurídica interessada en iniciar, ampliar o modificar substancialment una activitat.

En cas d’actuar per representació, s’ha d’acreditar la representació amb la qual s’actua per qualsevol mitjà admès en dret, amb la presentació de la corresponent documentació.

Requisits previs

Efectuar consulta sobre la Declaració d’impacte ambiental, si escau.

Obtenir informe de compatibilitat urbanística de l’activitat i instal·lació, si escau.

Autoliquidació de la taxa associada a aquest tràmit.

Documentació a presentar

 • Sol·licitud de llicència ambiental, acompanyada de (article 39 de la LPCAA):
 • Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent amb el contingut de les lletres a, c, d f i g de l’article 18 de la LPCAA que sigui necessari en cada cas, atenent les característiques i la incidència de l’activitat en el medi ambient.
 • Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, el projecte haurà d’incorporar de manera diferenciada la informació següent:
 • Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
 • Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
 • Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
 • Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.
 • En els casos d’activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d’accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixen a la normativa de seguretat industrial, s’ha d’aportar la normativa que determina aquesta legislació.
 • Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.
 • Estudi d’impacte ambiental o document ambiental segons si l’activitat s’ha de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental ordinària o simplificada.
 • Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.
 • Amb caràcter voluntari, s’ha d’indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l’activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació.
 • Documentació preceptiva en matèria d’incendis d’acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable.
 • En el cas d’activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d’aplicació.
 • Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.
 • Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.
 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011 (Aquesta es presentarà quan s’iniciï l’activitat).
 • En cas d’actuar mitjançant representant caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà admès en dret.

Termini

En qualsevol moment abans de l’inici de l’activitat i la posada en marxa de les instal·lacions

Obligacions econòmiques

Ordenança fiscal  2.3, article 5, epígraf 1, apartat 1 b) i c).  Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques

Per a beneficis fiscals de concessió potestativa en el pagament de la taxa, veure l’article 6 de l’Ordenança fiscal 2.3 vigent en el moment de formular la sol·licitud.

Informació Administrativa

Òrgan que resol

Alcaldia o òrgan en qui delegui

Termini

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud, llevat que es produeixi la suspensió d’aquest termini per qualsevol dels motius previstos legalment.

Silenci administratiu

Si la resolució no es notifica en el termini indicat, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa

 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
 • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments.
 • Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions
 • Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació de Barberà del Valles, aprovat per la CTUB el 28.01.10 (DOGC 5.604, de 09.04.10)
 • Ordenança Fiscal núm. 2.3

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

L’activitat només podrà iniciar-se una vegada obtinguda la llicència i quan s’hagi superat l’actuació de control inicial amb resultat favorable al seu inici.

Impresos Associats

Més Informació

Informació relativa a les notificacions electròniques Si en el formulari de sol·licitud indiqueu, marcant la casella corresponent, que voleu rebre notificació electrònica de les actuacions relacionades amb la vostra sol·licitud, quan l’Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud rebreu un correu electrònic a l’adreça que hagueu donat en el moment de la sol·licitud. En aquest correu electrònic hi trobareu l’adreça d’internet (URL) de l’espai de notificacions electròniques de la Seu Electrónica de l’Ajuntament, on podreu accedir a la notificació, seleccionant un d’aquests dos sistemes:
 • Si disposeu d’un certificat digital (DNI electrònic, certificat Idcat,…), podeu utilitzar-lo per identificar-vos i visualitzar la notificació.
 • Amb IdCAT Mòbil o Cl@ve el sistema us enviarà, a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil o d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que hagueu facilitat en la sol·licitud, una clau d’accés que haureu d’introduir en l’espai de notificacions electròniques de la Seu Electrònica de l’Ajuntament per tal d’accedir al contingut de la notificació.
Des del moment del dipòsit de la notificació disposareu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per notificat. Podreu revocar l’autorització de notificació electrònica en qualsevol moment mitjançant presentació en qualsevol registre municipal de l’imprès corresponent a tal efecte, o amb l’enviament del formulari de la Seu electrònica.

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: