Skip to main content

Llicència d’ocupació temporal de la via pública per obres

Codi: VP-009
 • És la tramitació prèvia necessària per a obtenir una llicència que autoritzi a ocupar temporalment la via pública com a conseqüència de la realització d’obres a Barberà del Vallès.

  La llicència d’ocupació temporal de la via pública per obres, pot autoritzar la ocupació amb:

  • Contenidors o sacs per la recollida de runes no instal·lats en l’interior, delimitats per tanques de protecció
  • Bastides
  • Tanques de protecció
  • Puntals, cavallets i altres elements de recolzament, si no estan instal·lats en l’interior delimitat per tanques
  • Casetes obres (per a vestidors, oficina)
  • Sitges per a material d’obra instal·lades fora de l’espai interior de la parcel·la o el delimitat per tanques
  • Ocupació amb runes, terra, sorra, etc., no dipositat en l’interior delimitat per tanques
  • Reserva espai per a l’entrada i sortida vehicles i maquinària a l’interior, o per l’aparcament de camions

  Aquesta sol·licitud ha d’estar vinculada amb alguna tramitació municipal en matèria urbanística, com ara comunicacions prèvies, llicències d’obres menors i majors (quan aquestes ja es trobin en tràmit), tala d’arbrat, ordres d’execució o expedients de disciplina urbanística, etc. En tots els casos, s’haurà d’indicar el número d’expedient de l’habilitació de les obres així com la persona titular, l’emplaçament i la descripció de l’obra.

 • Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, interessada , o el seu representant legal, titular d’una llicència o comunicació per a l’execució d’obres.  En cas de persona jurídica, la sol·licitud l’haurà de formular la persona que ostenta la representació legal, acreditant la representació amb la qual actual per mitjà de qualsevol medi admès en dret.

La persona sol·licitant de la  llicència temporal d’ocupació de la via pública no té perquè coincidir obligatòriament amb la titular de la comunicació prèvia o de la llicència d’obres

Requisits previs

No consta

Documentació a presentar

 • Sol·licitud de llicència per l’ocupació temporal de la via pública per obres, en model normalitzat
 • Fotocòpia del DNI, NIE, CIF de la persona sol·licitant, i en cas d’actuar per representació, de la persona representat.
 • Fotocòpia de l’escriptura de poders o qualsevol altre mitjà admès en dret de la persona que ostenta la representació
 • Autoliquidació de la taxa prèvia associada a aquest tràmit
 • Plànol emplaçament escala 1:500 on es detalli la totalitat de l’illa a la qual es sol·licita l’ocupació de la via pública amb indicació dels noms dels carrers i número de la finca més propera, acotació de la distància amb la cantonada més propera. Cal assenyalar detalladament els elements urbanístics que puguin quedar afectats per l’esmentada ocupació (arbres, llums, papereres, bancs, senyals de trànsit, etc.). En aquest plànol es grafiaran els contenidors, sacs de runes, o d’altres elements amb què es sol·liciti ocupar la via pública. En el cas de la instal·lació de bastides, cal especificar les mesures de protecció per a garantir la seguretat dels vianants i vehicles i evitar la caiguda de materials a la via pública
 • Plànol de situació de l’element (contenidor, bastida, sacs, etc.) que ocupi la via pública
 • En el cas de la instal·lació de bastides amb una alçada superior a PB+1PP o més de 6 m:
 • Assumeix tècnic

Termini

En qualsevol moment, però amb una antelació mínima d’un mes a la data en què es pretén instal·lar la via pública en el cas que la sol·licitud no requereixi de la presentació de projecte i una antelació mínima de dos mesos en el cas que la sol·licitud requereixi la presentació de projecte.

Obligacions econòmiques

Ordenança Fiscal núm. 2.10 , annex de Tarifes 5 i 6,  Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via pública

Informació Administrativa

Òrgan que resol

Alcaldia o òrgan en qui delegui

Termini

Un mes des de l’entrada de la sol·licitud en el Registre general.

Silenci administratiu

Si la resolució no es notifica en el termini indicat, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Text refós de l’Ordenança general de l’Ajuntament de Barberà del Vallès per a la Convivència i el Civisme (BOPB , de 14.08.14)
 • Text refós de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació de Barberà del Vallès, aprovat definitivament per la CTUB el 28 de gener de 2010 (DOGC 5.604, de 09.04.10),
 • Ordenança Fiscal núm. 2.10 reguladora de la Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via pública

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

La llicència no autoritza per al tall de la via pública. En cas que sigui necessari fer-ho, la persona ha de sol·licitar l’autorització corresponent a la Policia Local indicant el/s dia/es i hora/es  previstos d’ocupació i previ pagament de la taxa corresponent

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: