Skip to main content

Llicència de parcel·lació

Codi: O-010
 • És la tramitació necessària per obtenir una llicència que faculti per a l’agrupació, la divisió , la segregació de parcel·les o entitats o altres supòsits que preveu l’article 191 de la Llei d’Urbanisme.

 • Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, titular de la finca o finques objecte de parcel·lació, o el seu representant legal. En cas de persona jurídica, la sol·licitud l’haurà de formular la persona que ostenta la representació legal, acreditant la representació amb la qual actual per mitjà de qualsevol medi admès en dret.

Requisits previs

Aquí es podria completar amb el supòsits en què està prohibida la parcel·lació (en sentit positiu), és a dir, que la Parcel·lació es dugui a terme en sòl urbà i en sòl urbanitzable delimitat d’acord amb el Planejament urbanístic vigent per al municipi de Barberà del Vallès

La documentació haurà de venir subscrita per la persona titular o la persona que ostenta la representació

Documentació a presentar

 • Sol·licitud de llicència de parcel·lació, en l’imprès normalitzat.
 • Fotocòpia del DNI / NIE / CIF de la persona sol·licitant i, si escau, de la persona representant.
 • Fotocòpia de l’escriptura de poders  o qualsevol altre mitjà admès en dret de la persona que ostenta la representació
 • Autoliquidació de la taxa associada a aquest tràmit
 • Documentació d’acord amb l’article 28 del Decret 64/2014, de 13 de maig, que consisteix en:
 • Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l’ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.
 • Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica assimilada que se sol·licita.
 • Documentació gràfica:
  • Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
  • Plànol de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.
  • Superposició del plànol de la parcel·la sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
 • Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si s’escau. Les fitxes han d’especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada  lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si s’escau.
 • Escriptura de propietat de la/es finca/ques ( que haurà d’estar inscrita en el Registre de la Propietat) o nota simple informativa d’aquesta/es.

Termini

En qualsevol moment.

Obligacions econòmiques

Ordenança fiscal  2.2, article 6, epígraf 5. Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Informació Administrativa

Òrgan que resol

Alcaldia o òrgan en qui delegui

Termini

Un mes des de la data de presentació de la sol·licitud al Registre general

Silenci administratiu

Si la resolució no es dicta i es notifica en el termini indicat, s’ha d’entendre denegada per silencia administratiu (negatiu), d’acord amb el que s’estableix a l’article 11, apartat 4 a). del Reial Decret 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
 • Reial Decret 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana
 • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.
 • Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació de Barberà del Vallès, aprovat definitivament per la CTUB el 28 de gener de 2010 (DOCG 5.604, de 09.04.10).Normes urbanístiques del planejament general del terme municipal de Barberà del Vallès.
 • Ordenança Fiscal núm. 2.2, reguladora de la Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

No consta.

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: