Skip to main content

Informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats

Codi: A-012 / UOIC
 • És l’informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l’activitat.

 • Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídic i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, interessada en iniciar una activitat, o el seu representant legal.

En cas d’actuar per representació, s’ha d’acreditar la representació amb la qual s’actua per qualsevol mitjà admès en dret, amb la presentació de la corresponent documentació.

Requisits previs

Autoliquidació de la taxa prèvia associada a aquest tràmit.

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Documentació a presentar

 • Sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats, d’acord amb el model normalitzat.
 • Plànol de l’emplaçament de l’activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.
 • Memòria descriptiva de l’activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl i del subsol, així com dels requeriments de l’activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals.
 • En els casos d’activitats subjectes a la legislació d’accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol·licitud ha de contenir la informació que requereixi aquesta legislació, en especial la Llei 12/2008 i el Reglament que la desenvolupa, en relació a l’anàlisi quantitatiu del risc, d’acord amb les instruccions dictades per la Agència Catalana de Seguretat Industrial.

En cas d’actuar mitjançant representant:

 • Escriptura de poder o qualsevol altre mitjà admès en dret.

Termini

En qualsevol moment, però prèviament a l’inici de l’activitat i a la presentació de la sol·licitud de llicència o  la comunicació prèvia d’activitats.

Obligacions econòmiques

Ordenança Fiscal núm. 2.1 ,article 7, epígraf 1.c) i f)   reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius.

Per a beneficis fiscals de concessió potestativa en el pagament de la taxa, veure l’article 5 de l’Ordenança fiscal 2.3 vigent en el moment.

Informació Administrativa

Òrgan que resol

Alcaldia o òrgan en qui delegui.

Termini

Un mes des de l’entrada de la sol·licitud en el Registre general.

Per a les comunicacions prèvies ambientals, quan aquest informe sigui preceptiu, perquè es vulgui  utilitzar per a un ús concret edificacions existents construïdes sense ús específic, el termini per lliurar-lo és de 20 dies, llevat que es produeixi la suspensió d’aquest termini per qualsevol dels motius previstos legalment.

Silenci administratiu

Continua la tramitació dels procediments als quals es vincula, sens perjudici que no es podran adquirir per silenci administratiu facultats o drets contraris a l’ordenament jurídic.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa

 • Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general municipal d’ordenació de Barberà del Vallès, aprovat definitivament per la CTUB el 28 de gener de 2010 (DOGC 5.604, de 09,04,10)
 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Llei 11/2009, de 6 de  juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Planejament municipal.
 • Ordenança Fiscal núm. 2.1 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

La resolució establirà, a tenor de les circumstàncies concretes de l’activitat, el termini de caducitat de l’informe, que serà d’un mínim de sis mesos i un màxim de dos anys, transcorregut el qual caldrà tornar-lo a demanar.

Impresos Associats

Més Informació

Informació relativa a les notificacions electròniques

Si en el formulari de sol·licitud indiqueu, marcant la casella corresponent, que voleu rebre notificació electrònica de les actuacions relacionades amb la vostra sol·licitud, quan l’Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud rebreu un correu electrònic a l’adreça que hagueu donat en el moment de la sol·licitud. En aquest correu electrònic hi trobareu l’adreça d’internet (URL) de l’espai de notificacions electròniques de la Seu Electrónica de l’Ajuntament, on podreu accedir a la notificació, seleccionant un d’aquests dos sistemes:

 • Si disposeu d’un certificat digital (DNI electrònic, certificat Idcat,…), podeu utilitzar-lo per identificar-vos i visualitzar la notificació.
 • Amb IdCAT Mòbil o Cl@ve el sistema us enviarà, a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil o d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que hagueu facilitat en la sol·licitud, una clau d’accés que haureu d’introduir en l’espai de notificacions electròniques de la Seu Electrònica de l’Ajuntament per tal d’accedir al contingut de la notificació.

Des del moment del dipòsit de la notificació disposareu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per notificat.

Podreu revocar l’autorització de notificació electrònica en qualsevol moment mitjançant presentació en qualsevol registre municipal de l’imprès corresponent a tal efecte, o amb l’enviament del formulari de la Seu electrònica.

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: