Skip to main content

Informe previ en matèria d’incendis

Codi: A-011 / UAII
 • És l’informe en matèria de prevenció d’incendis que s’ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la Comunicació Prèvia d’Obertura , declaració responsable i/o llicència d’obres i/o activitats considerades de  risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos I o II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

  Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable i l’execució d’obres, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis  per part d’una entitat col·laboradora de l’Administració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis.

  Tot seguit, caldrà que la titular de l’activitat tramiti davant l’Ajuntament la declaració responsable, la comunicació o la llicència d’obres o d’activitats, segons s’escaigui.

 • Àrea de Territori i Medi Ambient -Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, interessada en iniciar una activitat, o el seu representant legal.

Requisits previs

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Disposar de l’autoliquidació de la taxa prèvia associada a aquest tràmit.

En el cas de la presentació presencial: Presentada la sol·licitud de l’informe previ en matèria d’incendis, l’Ajuntament emetrà i notificarà a la persona interessada el document per pagar la taxa a les entitats col·laboradores que s’hi indiquen o per qualsevol dels altres mitjans admesos per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

En el cas de la presentació per mitjans electrònics: Quan l’Ajuntament rebi per mitjans electrònics la sol·licitud d’informe previ en matèria d’incendis, generarà el document de pagament de la taxa i el remetrà a l’adreça de correu electrònic de la persona declarant, perquè la pugui pagar per qualsevol dels mitjans que figuren al punt anterior.

Documentació a presentar

 • Sol·licitud d’informe previ en matèria d’incendis, d’acord amb el model normalitzat.
 • Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)
 • Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)
 • Memòria tècnica d’acord amb el model de continguts mínims publicat al web del Departament d’interior
 • Certificat lliurat pel personal tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a la memòria tècnica presentada.

En cas d’actuar mitjançant representant:

 • Escriptura de poder o qualsevol altre mitjà admès en dret.

Termini

Prèviament a l’inici de l’activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.

Obligacions econòmiques

Ordenança Fiscal núm. 2.1 ,article 7, epígraf 1. c) reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius (Art. 7 Epígraf 1. C)

Informació Administrativa

Òrgan que resol

Alcaldia o òrgan en qui delegui amb l’informe preceptiu i vinculat de la Direcció general de Prevenció d’Incendis.

Termini

El termini per resoldre la petició d’informe per part de l’òrgan de la Generalitat és de dos mesos des que entra la petició fins que s’emet l’informe.

Silenci administratiu

En el cas que, un cop transcorregut aquest termini no s’hagi emès l’informe, s’entén que l’informe és favorable.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa

 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat  i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
 • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Ordenança Fiscal núm. 2.1 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

L’Ajuntament trametrà la sol·licitud a l’òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l’informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l’Ajuntament que, alhora, el notificarà a la persona interessada.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

 • En el supòsit d’haver tramitat una llicència d’obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d’incendis.
 • En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d’aquest control preventiu en matèria d’incendis.

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: