Skip to main content

Declaració Responsable d’Obertura

Codi: A-009 / UADR
 • Mitjançant la Declaració responsable d’obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici i modificació d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació (vegeu annex corresponent a la taula tècnica, sobre activitats sotmeses a declaració responsable), i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

 • Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, interessada en iniciar una activitat, o el seu representant legal.

Requisits previs

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi
 • L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic
 • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model.
 • Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
 • Disposar de tots els títols habilitants necessaris per la prestació del servei. En el cas d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, comprovar els requisits que s’apliquen a l’activitat en matèria de salut alimentària, en el quadre adjunt.
 • Disposar de l’autoliquidació de la taxa prèvia associada a aquest tràmit
 • En el cas de la presentació presencial: Un cop presentada la Declaració Responsable d’Obertura, l’Ajuntament emetrà i notificarà a la persona interessada el document per pagar la taxa a les entitats col·laboradores que s’hi indiquen o per qualsevol dels altres mitjans admesos per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 • En el cas de la presentació per mitjans electrònics: Quan l’Ajuntament rebi per mitjans electrònics la Declaració Responsable d’Obertura, generarà el document de pagament de la taxa i el remetrà a l’adreça de correu electrònic de la persona declarant, perquè la pugui pagar per qualsevol dels mitjans que figuren al punt anterior.

Documentació a presentar

 • Declaració responsable d’acord amb el model normalitzat, amb el qual declara responsablement de l’inici o modificació de l’activitat:
 • Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici de l’activitat.
 • Que es disposa d’un certificat tècnic, signat per un tècnic competent, relatiu al compliment de les condicions tècniques exigibles a l’establiment o activitat, incloses les relatives a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
 • Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
 • Que es disposa de la pòlissa i assegurança de responsabilitat civil o el contracte d’assegurances o altres garanties que cobreixi el risc de l’activitat per les quanties que estableixen en la normativa vigent, comprometent-se que estarà en vigor quan s’obri l’establiment i durant la permanència d’aquest.
 • Que en cas d’actuar com a representant legal, s’aporta la documentació acreditativa d’aquesta representació per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
 • Que les dades consignades a la declaració són certes.
 • Que es compromet a comunicar formalment a la finestreta única empresarial (a través de l’Ajuntament, l’OGE o el Canal Empresa) els canvis o modificacions que es realitzin a l’activitat i que afectin a les dades consignades en aquesta declaració.
 • Que es compromet a no obstaculitzar la funció verificadora que per part de l’Administració pública competent es pugui efectuar.
 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d’un establiment afectat pel Reial decret 191/2011 (vegeu annex: quadre de requisits en matèria de salut alimentària)

En cas d’actuar mitjançant representant:

 • Escriptura de poder o qualsevol altre mitjà admès en dret.

Termini

La declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Obligacions econòmiques

Ordenança fiscal  2.3, article 5, epígraf 1, apartat 1 e).

Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques (Art. 5 Epígraf 1. E).

Per a beneficis fiscals de concessió potestativa en el pagament de la taxa, veure l’article 6 de l’Ordenança fiscal 2.3 vigent en el moment de formular la sol·licitud.

Informació Administrativa

Òrgan que resol

No hi ha resolució.

Termini

No hi ha resolució.

Les declaracions responsables presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, permetent així el reconeixement o exercici d’un dret o bé l’inici d’una activitat. La presentació de la declaració faculta l’Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa

 • Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio tòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
 • Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments.
 • Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions
 • Ordenança fiscal Ordenança fiscal 2.3 Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

D’acord amb les facultats de verificació, inspecció i control sobre les activitats declarades que ostenta l’Ajuntament, quan els serveis tècnics municipals en comprovar les dades consignades a la declaració responsable d’obertura detectin qualsevol inexactitud, falsedat o omissió, s’iniciarà un procediment d’esmena dels defectes, en els termes  i amb les conseqüències establertes a l’article 7 de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica..

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà també un procediment d’esmena que pot comportar la suspensió de l’activitat, si aquesta suposa un risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d’esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

Impresos Associats

Més Informació

Informació relativa a les notificacions electròniques

Si en el formulari de sol·licitud indiqueu, marcant la casella corresponent, que voleu rebre notificació electrònica de les actuacions relacionades amb la vostra sol·licitud, quan l’Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud rebreu un correu electrònic a l’adreça que hagueu donat en el moment de la sol·licitud. En aquest correu electrònic hi trobareu l’adreça d’internet (URL) de l’espai de notificacions electròniques de la Seu Electrónica de l’Ajuntament, on podreu accedir a la notificació, seleccionant un d’aquests dos sistemes:

 • Si disposeu d’un certificat digital (DNI electrònic, certificat Idcat,…), podeu utilitzar-lo per identificar-vos i visualitzar la notificació.
 • Amb IdCAT Mòbil o Cl@ve el sistema us enviarà, a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil o d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que hagueu facilitat en la sol·licitud, una clau d’accés que haureu d’introduir en l’espai de notificacions electròniques de la Seu Electrònica de l’Ajuntament per tal d’accedir al contingut de la notificació.

Des del moment del dipòsit de la notificació disposareu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per notificat.

Podreu revocar l’autorització de notificació electrònica en qualsevol moment mitjançant presentació en qualsevol registre municipal de l’imprès corresponent a tal efecte, o amb l’enviament del formulari de la Seu electrònica.

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: