Skip to main content

Comunicació prèvia municipal d’espectacles públics i activitats recreatives

Codi: A-006 / UACR

La comunicació prèvia és el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, de les recollides a l’article  124 i  l’annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

La comunicació prèvia ha d’anar acompanyada de la documentació que acrediti el compliments dels requisits que exigeix la normativa que li és d’aplicació. Quant a les modificacions substancials de les activitats ja comunicades i sotmeses a l’esmentat Decret 112/2010, requereixen de la  formulació d’una nova comunicació amb la presentació de projecte tècnic o memòria i un certificat tècnic emès per persona tècnica competent acreditatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa aplicable.

Àrea de Territori i Medi ambient – Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, interessada en iniciar una activitat, o el seu representant legal

En cas d’actuar per representació, s’ha d’acreditar la representació amb la qual s’actua per qualsevol mitjà admès en dret, amb la presentació de la corresponent documentació.

Requisits previs

 • Obtenir les certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.
 • Per a aquelles activitats incloses a l’annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, obtenir l’informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis ,
 • Obtenir la corresponent llicència o presentar la comunicació prèvia d’obres o bé, si és el cas, disposar de l’informe urbanístic segons procedeixi.
 • Obtenir les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.
 • Autoliquidació de la taxa prèvia associada a aquest tràmit

Documentació a presentar

 • Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
 • Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic en els casos que no hi hagi llicència ni comunicació d’obres i es vulguin utilitzar per a un ús concret obres o edificacions existents sense un ús específic.
 • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.
 • Que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, acompanyada de còpia del rebut vigent.
 • Projecte tècnic, amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis, sobre prevenció i control ambiental i estudi d’impacte acústic segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.
 • Estudi d’impacte acústic
 • Certificació de tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els requisits exigibles, segons model adjunt.
 • Comprovació de l’estudi d’impacte acústic, amb mesuraments “in situ” de l’aïllament obtingut, si escau, efectuada per un tècnic competent o una entitat col·laboradora de l’Administració acreditada.
 • Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).
 • Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 • En matèria de seguretat:
 • Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 de la Llei 3/2010.
 • Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipals si es tracta d’activitats, instal·lacions o establiments incloses a l’annex II d’activitats amb risc d’incendis ,
 • En la resta d’activitats o establiments, certificat del tècnic responsable de la instal·lació que es compleixen els requisits i les condicions de prevenció i de seguretat en matèria d’incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles públics i per la resta de normes d’aplicació.
 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments ( Decret Llei 191/2011 )
 • En cas d’actuar mitjançant representant:
 • Escriptura de poder o qualsevol altre mitjà admès en dret.

Termini

La comunicació prèvia es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme, i amb la prèvia obtenció de la resta de llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de  béns de domini públic (guals, rètols), així com amb la prèvia obtenció de la resta de títols habilitants o autoritzacions sectorials necessàries per l’exercici de l’activitat

Obligacions econòmiques

Ordenança fiscal  2.3, article 5, epígraf 1, apartat 1 d). Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques,

Per a beneficis fiscals de concessió potestativa en el pagament de la taxa, veure l’article 6 de l’Ordenança fiscal 2.3 vigent en el moment de formular la sol·licitud

Informació Administrativa

Òrgan que resol

No hi ha resolució.

Termini

La comunicació prèvia presentada permet  el reconeixement del dret a l’exercici de l’activitat des de la mateixa data en què es presenta, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada, a reserva de les facultats posteriors de l’Ajuntament de verificació, comprovació i inspecció de les dades que s’hi contenen.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
 • Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
 • LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
 • Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments.
 • Ordenança general de l’Ajuntament de Barberà del Vallès per a la Convivència i el Civisme.
 • Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions.
 • Ordenança Fiscal 2.3

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

D’acord amb les facultats de verificació, inspecció i control sobre les activitats comunicades que ostenta l’Ajuntament, quan els serveis tècnics municipals en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d’obertura detectin qualsevol inexactitud, falsedat o omissió, s’iniciarà un procediment d’esmena dels defectes, en els termes  i amb les conseqüències establertes a l’article 7 de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Impresos Associats

Més Informació

 • Comunicació prèvia municipal d’espectacles públics i activitats recreatives (annex I del Decret 112/20109
Informació relativa a les notificacions electròniques Si en el formulari de sol·licitud indiqueu, marcant la casella corresponent, que voleu rebre notificació electrònica de les actuacions relacionades amb la vostra sol·licitud, quan l’Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud rebreu un correu electrònic a l’adreça que hagueu donat en el moment de la sol·licitud. En aquest correu electrònic hi trobareu l’adreça d’internet (URL) de l’espai de notificacions electròniques de la Seu Electrónica de l’Ajuntament, on podreu accedir a la notificació, seleccionant un d’aquests dos sistemes:
 • Si disposeu d’un certificat digital (DNI electrònic, certificat Idcat,…), podeu utilitzar-lo per identificar-vos i visualitzar la notificació.
 • Amb IdCAT Mòbil o Cl@ve el sistema us enviarà, a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil o d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que hagueu facilitat en la sol·licitud, una clau d’accés que haureu d’introduir en l’espai de notificacions electròniques de la Seu Electrònica de l’Ajuntament per tal d’accedir al contingut de la notificació.
Des del moment del dipòsit de la notificació disposareu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per notificat. Podreu revocar l’autorització de notificació electrònica en qualsevol moment mitjançant presentació en qualsevol registre municipal de l’imprès corresponent a tal efecte, o amb l’enviament del formulari de la Seu electrònica.

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: