Skip to main content

Comunicació prèvia d’ocupació de la via pública amb una terrassa de bar

Codi: VP-005
 • Mitjançant aquest tràmit, la persona interessada que hagi sol·licitat i obtingut anteriorment una llicència que faculti per a la instal·lació d’una terrassa de bar en la via pública  per una temporada completa, entenent les temporades completes o bé, una anualitat, o bé, temporada d’estiu o hivern, i en vulgui obtenir una altra, amb plena coincidència amb aquella en el que respecta a la persona titular, emplaçament, superfície a ocupar i elements a instal·lar pot tramitar comunicació prèvia d’ocupació de la via pública amb una terrassa de bar.

  Es pot  formular comunicació prèvia d’ocupació de la via pública amb terrassa per període complet per:

  • Un any natural (de gener a desembre) amb dues configuracions possibles de terrassa (estiu o hivern) i amb un descompte aplicat del 10% en la taxa. La taxa que s’aplica és la de l’any en que es produeix la sol·licitud.
  • Una temporada completa (estiu o hivern), amb una sola configuració de terrassa i amb un descompte aplicat del 4% en la taxa.
  • Els terminis corresponents a una temporada completa són:
  • Anualitat: 1 de gener al 31 de desembre de l’any en curs
  • Estiu: entre l’1 d’abril al 31 d’octubre

  Hivern: entre l’1 de novembre i el 31 de març.

 • Àrea de Territori i Medi Ambient- Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, o el seu representant legal, titular d’una  habilitació administrativa per a l’exercici de l’activitat principal i que disposi prèviament d’una llicència de terrassa de bar per temporada completa, coincident en titularitat, superfície a ocupar, mobiliari i emplaçament.  En cas de persona jurídica, la comunicació l’haurà de formular la persona que ostenta la representació legal, acreditant la representació amb la qual actual per mitjà de qualsevol medi admès en dret.

Requisits previs

 • Trobar-se en disposició d’una llicència d’ocupació de la via pública per a la instal·lació de terrassa de bar per una temporada completa coincident en titularitat, superfície, emplaçament i mobiliari a instal·lar
 • Tenir reconeguda l’habilitació administrativa municipal per a l’exercici de l’activitat principal de restauració, degustació.

Documentació a presentar

 • Comunicació prèvia d’ocupació de la via pública amb una terrassa de bar
 • Fotocòpia del DNI, NIE, CIF de la persona sol·licitant, i en cas d’actuar per representació, de la persona representat.
 • Fotocòpia de l’escriptura de poders o qualsevol altre mitjà admès en dret de la persona que ostenta la representació
 • Autoliquidació prèvia de la taxa associada a aquest tràmit
 • Declaració responsablede no introduir cap variació als elements de la terrassa respecte de la llicència.
 • Plànol d’emplaçament, a escala 1:500, signat per la persona interessada o per qui la representi legalment (que es pot obtenir a l’OAE o mitjançant el servidor de mapes urbanístics de web de l’Ajuntament), que contingui el nom dels carrers i número de la finca més propera. Així mateix, s’assenyalaran detalladament els elements urbanístics que puguin quedar afectats.
 • Document de compromís de desmuntatge de la totalitat de la instal·lació i de reposició dels elements de mobiliari urbà afectat
 • Altra documentació necessària, per raó de l’ús específic o del seu emplaçament.

Termini

En qualsevol moment, però amb una  antelació mínima per comunicar-la de  tres dies hàbils a la data d’instal·lació de la terrassa que es pretén instal·lar

La presentació de la comunicació sense respectar l’antelació mínima establerta podrà comportar alguna de les sancions previstes per al seu incompliment.

Obligacions econòmiques

 • Ordenança Fiscal 2.10, Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via pública,
 • Es podrà gaudir dels beneficis fiscals establerts a l’article 5, apartat 3, sempre que es compleixin els requisits.
 • El pagament de la quota tributària es podrà prorratejar, a instància de la persona sol·licitant, en quotes no inferiors a un mes, d’acord amb l’article 7, apartat 2 lletra D.

Informació Administrativa

Òrgan que resol

No hi ha resolució

Termini

No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, permetent així el reconeixement o exercici d’un dret o bé l’inici d’una activitat, a reserva de les facultats posteriors de l’Ajuntament de verificació, comprovació i inspecció de les dades que s’hi contenen.

Silenci administratiu

No opera

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Text refós de l’Ordenança general de l’Ajuntament de Barberà del Vallès per a la Convivència i el Civisme (BOPB , de 14.08.14)
 • Text refós de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació de Barberà del Vallès, aprovat definitivament per la CTUB el 28 de gener de 2010 (DOGC 5.604, de 09.04.10).
 • Normes generals per a la instal·lació de terrasses de bar a l’estiu-hivern.
 • Normes generals per a la instal·lació de terrasses de bar a l’estiu-hivern en carrers comercials especials.
 • Ordenança Fiscal núm. 2.10 reguladora de la Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via pública.

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

Qualsevol canvi posterior en la configuració de la terrassa comunicada, tindrà com a conseqüència, a banda del cost de la tramitació de la modificació que pugui tenir emetre una nova llicència apart i  suposarà la pèrdua de la bonificació, per la qual cosa es procedirà a l’emissió d’una nova liquidació econòmica per l’import bonificat.

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: