Skip to main content

Comunicació Prèvia d’Obertura

Codi: A-005 / UACS

Mitjançant la Comunicació Prèvia d’Obertura la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (vegeu columna corresponent a “Comunicació Prèvia” de la taula tècnica), i acompanya el projecte i certificats tècnics necessaris per al seu exercici.

Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, interessada en iniciar una activitat, o el seu representant legal.

En cas d’actuar per representació, s’ha d’acreditar la representació amb la qual s’actua per qualsevol mitjà admès en dret, amb la presentació de la corresponent documentació.

Requisits previs

• Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
• Disposar del projecte tècnic de l’activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.
• Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
• L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
• Disposar de tots els títols habilitants necessaris per la prestació del servei. En el cas d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, comprovar els requisits que s’apliquen a l’activitat en matèria de salut alimentària, en el quadre adjunt.
• En cas que l’activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats de la taula tècnica, columna “Informe previ en matèria d’incendis”), de forma prèvia a fer la comunicació cal:
• Obtenir l’informe previ en matèria d’incendis.
• Un cop es rebi l’informe previ en matèria d’incendis, s’haurà de contactar amb una entitat col·laboradora de l’Administració per tal d’obtenir el certificat d’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis.
• Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit:
• En el cas de la presentació presencial: Presentada la Comunicació Prèvia d’Obertura, l’Ajuntament emetrà i notificarà a la persona interessada el document per pagar la taxa a les entitats col·laboradores que s’hi indiquen o per qualsevol dels altres mitjans admesos per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
• En el cas de la presentació per mitjans electrònics: Quan l’Ajuntament rebi per mitjans electrònics la Comunicació Prèvia d’Obertura, generarà el document de pagament de la taxa i el remetrà a l’adreça de correu electrònic de la persona que comunica, perquè la pugui pagar per qualsevol dels mitjans que figuren al punt anterior.

Documentació a presentar

• Comunicació prèvia d’obertura d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
• Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic
• Que es disposa de la pòlissa i assegurança de responsabilitat civil o el contracte d’assegurances o altres garanties que cobreixi el risc de l’activitat per les quanties que s’estableixen en la normativa vigent, comprometent-se que estarà en vigor quan s’obri l’establiment i durant la permanència d’aquest.
• Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.
• Que es compromet a comunicar formalment a la finestreta única empresarial (a través de l’Ajuntament, l’OGE o el Canal Empresa) els canvis o modificacions que es realitzin a l’activitat i que afectin a les dades consignades en aquesta comunicació.
• Que es compromet a no obstaculitzar la funció verificadora que per part de l’Administració pública competent es pugui efectuar.
• Projecte tècnic signat per un tècnic competent. En cas de tractar-se d’un establiment comercial amb una superfície de venda compresa entre 400 i 2.499 m2, o un establiment comercial singular amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2, el projecte a més haurà de contenir:
• Plànol de situació
• Plànol de la planta de l’establiment en què consti la superfície de venda amb la distribució de l’oferta comercials
• Plànol en què consti la dotació de places d’aparcament mínimes. En el cas que estigui justificada una rebaixa de places d’aparcament, cal disposar de l’informe justificatiu municipal corresponent.
• En el cas d’establiments comercials amb una superfície de venda compresa entre 400 m2 i 2.499 m2 o d’establiments comercials singulars amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2, comunicació prèvia en formulari específic.
• Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el projecte presentat.
• Acte de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Més informació a la disposició addicional setena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica)
• Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d’un establiment afectat pel Reial decret 191/2011 (vegeu annex: quadre de requisits en matèria de salut alimentària)
En cas d’actuar mitjançant representant:
• Escriptura de poder o qualsevol altre mitjà admès en dret.

Termini

La comunicació prèvia d’obertura es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme, i amb la prèvia obtenció de la resta de llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns de domini públic (guals, rètols), així com amb la prèvia obtenció de la resta de títols habilitants o autoritzacions sectorials necessàries per l’exercici de l’activitat.

Obligacions econòmiques

Ordenança fiscal 2.3, article 5, epígraf 1, apartat 1 d). Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques (Art. 5 Epígraf 1. D ó E).

Per a beneficis fiscals de concessió potestativa en el pagament de la taxa, veure l’article 6 de l’Ordenança fiscal 2.3 vigent en el moment de formular la sol·licitud

Informació Administrativa

Òrgan que resol

No hi ha resolució.

Termini

No hi ha resolució.

Les comunicacions prèvies presentades permeten el reconeixement del dret a l’exercici de l’activitat des de la mateixa data en què es presenta, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada, a reserva de les facultats posteriors de l’Ajuntament de verificació, comprovació i inspecció de les dades que s’hi contenen.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa

• Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio tòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
• LEI 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
• Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
• Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
• Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments.
• Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions.
• Ordenança Fiscal núm. 2.3 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d’obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió , de caràcter essencial, de qualsevol dada consignada en aquest document, comportarà, amb audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedir l’exercici del dret o de l’activitat afectada des del moment en què es coneixen. L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient. Aquest procediment d’esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

Impresos Associats

Més Informació

Quadre de requisits en matèria de salut alimentària

En aquests casos caldrà presentar Declaració responsable de salut alimentària:

Tipus d’establiment REGISTRE MUNICIPAL RSIPAC

Restauració col·lectiva comercial:

 • Bar, bar-restaurant, restaurant, fonda, fires, establiments de menjars preparats, etc. Si no serveix menús a altres establiments de fora de Catalunya.
 • Si serveix menús a altres establiments del municipi

Si serveix <= 30% de producció a altres establiments de fora del municipi. Clau 50 (restauració col·lectiva social):

 • Si serveix menús a menjadors col·lectius socials <= 30% de la producció, o

Clau 26 (menjars preparats):

 • Si serveix a altres menjadors col·lectius socials > 30% de producció, o
 • Si serveix menús a altres establiments fora de Catalunya, o
 • Si serveix > 30% de producció a establiments minoristes de fora del municipi

Minoristes

 • (excepte carns fresques i derivats) Si no distribueixen a altres establiments de fora de Catalunya
 • Si distribueix a altres establiments del municipi
 • Si distribueix <= 30% de producció a altres establiments de fora del municipi.

Si distribueixen a altres establiments de la mateixa titularitat a Catalunya Clau específica segons activitat, si:

 • Distribueix a altres establiments de fora de Catalunya
 • Distribueix > 30% de producció a establiments minoristes de fora del municipi que no siguin de la seva titularitat.
 • Minoristes de carns fresques i derivats Carnisseries, cansaladeries i xarcuteries que no distribueixen a cap altre establiment.
 • carnisseries, cansaladeries i xarcuteries que distribueixen a establiments de menjars preparats, bars i restaurants del propi municipi.
 • carnisseries, cansaladeries i xarcuteries que distribueixen <= del 30% de la seva producció a establiments de menjars preparats, bars i restaurants de fora del municipi.

carnisseries, cansaladeries i xarcuteries que distribueixen a altres establiments de la mateixa titularitat a Catalunya (sucursals) Clau 10 (carns i derivats)

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: