Skip to main content

Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d’un edifici o construcció

Codi: 0-007

Aquest tràmit permet la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions. Estan subjectes a comunicació prèvia, entre d’altres, la primera utilització i ocupació dels edificis, i les edificacions que han estat objecte de modificació substancial o d’ampliació, d’acord al que estableix l’article 187 bis del Decret 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme estableix que.

El règim de comunicació prèvia (regulat a l’article 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig) especifica que només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la comunicació de la finalització de les obres i del certificat de final d’obra o, si escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada.

Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial

Qui el pot demanar

La persona, física o jurídica, o el seu representant legal, titular de la llicència per a l’execució d’obres o de la finca/immoble objecte de l’ocupació. En cas de persona jurídica, la sol·licitud l’haurà de formular la persona que ostenta la representació legal, acreditant la representació amb la qual actual per mitjà de qualsevol medi admès en dret.

Requisits previs

Acreditar la titularitat  de la llicència per a l’execució de les obres o de la finca/immoble objecte de l’ocupació, o acreditar la propietat de la finca/immoble sobre la qual es comunica l’ocupació.

La documentació presentada ha de venir signada per la persona titular o, en cas de representació, per la persona que l’ostenta legalment.

Documentació a presentar

 • Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d’un edifici o construcció, en model normalitzat.
 • Fotocòpia del DNI/NIE/CIF de la persona titular.
 • Fotocòpia de l’escriptura de poders  o qualsevol altre mitjà admès en dret de la persona que ostenta la representació
 • Autoliquidació de la taxa associada a aquest tràmit
 • Justificant d’alta de l’IBI
 • Declaració del cost real i efectiu de les obres, així com els documents que consideri oportuns per acreditar el cost consignat.
 • Certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les obres en què consti:
 • Data de finiment de les obres.
 • Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
 • Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.
 • Certificat original del gestor de residus referent a la quantitat i tipus de residus i terres lliurats durant l’execució de les obres.
 • Document acreditatiu de la correcta gestió dels residus en el cas de la reutilització de les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses generades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o reblert.
 • Certificat final d’instal·lació ACS i certificat d’estalvi d’aigua, si escau.
 • Certificat visat del final de la instal·lació de la infraestructura comú de telecomunicacions a l’edifici (ICT) o butlletí d’instal·lació (en edificis de 20 habitatges), si escau.
 • Document de la Generalitat acreditatiu de la qualificació dels habitatges de protecció oficial, si escau.
 • D’altra documentació d’acord amb allò establert a les prescripcions particulars i les condicions generals  de la llicència d’obres o necessària per acreditar el compliment d’aquestes condicions.

Termini

Un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Obligacions econòmiques

Ordenança fiscal  2.2, article 6, epígraf 4. Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Informació Administrativa

Òrgan que resol

No hi ha resolució.

Termini

L’eficàcia de la comunicació prèvia de primera ocupació resta condicionada a què les obres a les que es fa referència estiguin finalitzades, que aquestes s’hagin executat de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència atorgada, i s’hagi aportat la documentació exigida d’acord amb la normativa vigent i les prescripcions particulars que s’hi estableixin.

La comunicació està subjecta a la comprovació, verificació i inspecció per part dels serveis tècnics municipals, d’acord amb les facultats legalment atribuïdes, per la qual cosa, la inexactitud, falsedat u omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanyi o incorpori en la declaració, determina la impossibilitat d’exercitar el dret comunicat, i fins i tot, amb l’obligació si s’escau de restituir la situació jurídica o la realitat física alterada. Tot això,  amb audiència prèvia  a la persona interessada i amb la notificació de la resolució corresponent,

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.
 • Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
 • Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya,
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Text refós de les normes urbanístiques del Pla general d’Ordenació de Barberà del Vallès, aprovat definitivament per la CTUB el 28 de gener de 2010 (DOGC 5.604, de 09.04.10).
 • Ordenança Fiscal núm. 2.2, reguladora de la Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

Per tal d’acreditar la finalització de les obres és necessari que el facultatiu director de l’obra expedeixi el certificat que acrediti, a més a més de la data de finalització, que les obres s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat o les seves modificacions posteriors, i que l’edificació està en condicions de ser utilitzada.

La comunicació formulada no implica el reconeixement de cap dret ni faculta per a l’exercici de cap activitat econòmica a les 0bres objecte de la comunicació, per a la qual cosa caldrà que la persona interessada hagi d’obtenir l’habilitació administrativa necessària mitjançant l’obtenció d’una llicència o autorització específica o la presentació i eficàcia d’una comunicació prèvia d’activitats.

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: