Skip to main content

Comunicació prèvia ambiental

Codi: A-003 / UACA

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d’una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici. Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l’Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d’infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l’annex II de l’esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d’activitats estables.

Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, interessada en iniciar una activitat, o diverses activitats en un mateix establiment.

En cas de persona jurídica, la comunicació l’haurà de formular la persona que ostenta la representació legal, acreditant la representació amb la qual actual per mitjà de qualsevol medi admès en dret.

Requisits previs

 • Haver obtingut l’informe urbanístic favorable quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic.
 • Haver obtingut llicència d’obres o haver formulat comunicació prèvia d’obres per adequació de les instal·lacions, quan sigui procedent.
 • Obtenir l’informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan es tracta d’activitats incloses en l’annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Disposar d’una certificació lliurada per tècnic competent que, si escau, ha de ser el director o directora de l’execució del projecte que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental i al projecte o a la documentació presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals.
 • Disposar de les certificacions ambientals específiques favorables, per aquells casos en què que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels tècnics municipals.
 • Disposar de la declaració d’impacte ambiental o d’informe d’impacte ambiental, en el cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit.
 • Obtenir la corresponent autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.
 • Obtenir l’informe favorable del Departament competent en matèria de ramaderia sobre el pla de gestió de les dejeccions ramaderes si es tracta d’activitats ramaderes.
 • Obtenir les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.
 • Disposar de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l’activitat, si escau.
 • Disposar de l’autoliquidació de la taxa prèvia associada a aquest tràmit.

Documentació a presentar

 • Comunicació prèvia ambiental d’acord amb el model normalitzat.
 • Projecte bàsic i/o memòria ambiental.
 • Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles. Aquesta certificació anirà signada per personal tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte.
 • Certificacions ambientals específiques establertes a l’ordenança per aquells casos que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels tècnics municipals.
 • Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi, o bé d’haver obtingut l’informe urbanístic favorable.
 • Declaració d’impacte ambiental, o d’informe d’impacte ambiental quan escaigui.
 • En matèria de prevenció d’incendis, document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos   (annex 1)de la Llei 3/2010.
 • Pla de dejeccions ramaderes, en cas d’activitats ramaderes amb el consegüent informe favorable emès pel Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.
 • Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si es tracta de domini públic municipal).
 • Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.
 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments.
 • Declaració responsable conforme es disposa de pòlissa o contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat ambiental de l’activitat, si escau.
 • Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.
 • En cas d’actuar mitjançant representant:
 • Escriptura de poder o qualsevol altre mitjà admès en dret.

Termini

En qualsevol moment abans de l’inici de l’activitat econòmica comunicada i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat, així com amb posterioritat d’haver obtingut la resta de llicència o autoritzacions de caràcter sectorial que siguin necessàries per l’esmentat exercici de l’activitat.

Obligacions econòmiques

Ordenança fiscal  2.3, article 5, epígraf 1, apartat 1 d). de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.

Per a beneficis fiscals de concessió potestativa en el pagament de la taxa, veure l’article 6 de l’Ordenança fiscal 2.3 vigent en el moment de formular la sol·licitud.

Informació Administrativa

Òrgan que resol

No hi ha resolució.

Termini

No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada.

Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament procedirà a donar d’alta l’activitat al cens municipal d’activitats, als efectes entre d’altres, d’establir el pla d’inspecció i control.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Normativa

 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments.
 • Ordenança municipal de sorolls i vibracions
 • Ordenança Fiscal núm. 2.3 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

D’acord amb les facultats de verificació, inspecció i control sobres les activitats comunicables que ostenta l’Ajuntament, en comprovar que sobre les dades consignades a la comunicació prèvia d’obertura existeix inexactitud, falsedat o omissió, l’Ajuntament ho posarà en coneixement de la persona titular de l’activitat, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la, amb l’advertiment que la comunicació prèvia presentada no és eficaç mentre no es resolgui els defectes detectats.

D’igual manera si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial, s’elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acta en virtut el qual es declari sense efecte la comunicació prèvia.

Impresos Associats

Més Informació

Informació relativa a les notificacions electròniques Si en el formulari de sol·licitud indiqueu, marcant la casella corresponent, que voleu rebre notificació electrònica de les actuacions relacionades amb la vostra sol·licitud, quan l’Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud rebreu un correu electrònic a l’adreça que hagueu donat en el moment de la sol·licitud. En aquest correu electrònic hi trobareu l’adreça d’internet (URL) de l’espai de notificacions electròniques de la Seu Electrónica de l’Ajuntament, on podreu accedir a la notificació, seleccionant un d’aquests dos sistemes:
 • Si disposeu d’un certificat digital (DNI electrònic, certificat Idcat,…), podeu utilitzar-lo per identificar-vos i visualitzar la notificació.
 • Amb IdCAT Mòbil o Cl@ve el sistema us enviarà, a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil o d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que hagueu facilitat en la sol·licitud, una clau d’accés que haureu d’introduir en l’espai de notificacions electròniques de la Seu Electrònica de l’Ajuntament per tal d’accedir al contingut de la notificació.
Des del moment del dipòsit de la notificació disposareu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per notificat. Podreu revocar l’autorització de notificació electrònica en qualsevol moment mitjançant presentació en qualsevol registre municipal de l’imprès corresponent a tal efecte, o amb l’enviament del formulari de la Seu electrònica.

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: