Skip to main content

Certificat sobre numeració d’una finca

Codi: O-005
  • El certificat de numeració de finques  expressa la numeració d’un immoble, els possibles canvis de numeració o denominació que hagi sofert el carrer, d’acord amb les dades disponibles a l’arxiu municipal

  • Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, titular de l’immoble o activitat , o el seu representant legal. En cas de persona jurídica, la sol·licitud l’haurà de formular la persona que ostenta la representació legal, acreditant la representació amb la qual actual per mitjà de qualsevol medi admès en dret.

Requisits previs

No opera.

Documentació a presentar

  • Sol·licitud de certificat sobre numeració de finca, en model normalitzat.
  • Fotocòpia del DNI / NIF de la persona sol·licitant.
  • En cas d’actuar per representació, fotocòpia de l’escriptura de poders
  • Plànol d’emplaçament, a escala 1:500, signat per la persona interessada o per qui la representi legalment (que es pot obtenir a l’OAE o mitjançant el servidor de mapes urbanístics de la web de l’Ajuntament).
  • Autoliquidació de la taxa associada a aquest tràmit.

Termini

En qualsevol moment.

Obligacions econòmiques

Ordenança fiscal  2.1, article 7, epígraf 1, apartat B. Taxa per l’expedició de documents administratius

Informació Administrativa

Òrgan que resol

No hi ha resolució.

Termini

Un mes des de la presentació de la sol·licitud en el Registre general

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Normativa

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general d’Ordenació de Barberà del Vallès, aprovat definitivament per la CTUB el 28 de gener de 2010 (DOGC 5.604, de 09.04.10)
  • Ordenança Fiscal núm. 2.1 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

No consta.

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: