Skip to main content

Certificat per a la declaració d’obra nova

Codi: O-004

És la tramitació necessària per obtenir un certificat en què es declara l’existència d’una construcció i la descripció d’aquesta, la seva superfície i  la seva antiguitat i legalitat urbanística.

Es sol·licita per obtenir l’escriptura d’obra nova d’una edificació i la seva posterior inscripció en el Registre de la Propietat.

Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, titular d’una obra, activitat o immoble , o el seu representant legal. En cas de persona jurídica, la sol·licitud l’haurà de formular la persona que ostenta la representació legal, acreditant la representació amb la qual actual per mitjà de qualsevol medi admès en dret.

Requisits previs

No opera.

Documentació a presentar

 • Sol·licitud de certificat de declaració d’obra nova, en model normalitzat.
 • Fotocòpia del DNI / NIF de la persona sol·licitant
 • En cas d’actuar per represencació, escriptura de poders de la persona representant
 • Plànol d’emplaçament, a escala 1:500, signat per la persona interessada o per qui la representi legalment (que es pot obtenir a l’OAE o mitjançant el servidor de mapes urbanístics de la web de l’Ajuntament).
 • Autoliquidació de la taxa associada a aquest tràmit
 • Fotocòpia del darrer rebut de l’IBI.
 • Fotocòpia de l’escriptura de propietat.
 • Fotocòpia de la llicència d’obres, projecte, plànols, memòria descriptiva, certificat final d’obra…

Termini

En qualsevol moment.

Obligacions econòmiques

Ordenança fiscal  2.1, article 7, epígraf 1, apartat D. Taxa per l’expedició de documents administratius

Informació Administrativa

Òrgan que resol

No hi ha resolució.

Alcaldia o òrgan en qui delegui

Termini

Un mes des de la presentació de la sol·licitud de certificat en el Registre general

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl.
 • Normes urbanístiques del planejament general del terme municipal de Barberà del Vallès.
 • Ordenança Fiscal núm. 2.1 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.
 • Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació de Barberà del Vallès, aprovat definitivament per la CTUB el 28 de gener de 2010 (DOGC 5.604, de 09.04.10)
 • Reial Decret 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  del sòl i rehabilitació urbana (en substitució  del RD 2/2008 que està derogat per aquest)
 • Ordenança Fiscal núm. 2.1 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

No consta

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: