Skip to main content

Certificat de legalitat i antiguitat

Codi: O-003

L’informe de legalitat i antiguitat d’una finca expressa si la finca edificada ho va ser d’acord a una llicència atorgada, si compleix els paràmetres urbanístics aplicables a la normativa legal d’aplicació, l’antiguitat de la mateixa d’acord amb les dades disponibles en els arxius municipals, si existeix cap expedient de protecció de la legalitat urbanística o sancionador en curs.

Es sol·licita per determinats tràmits amb la Generalitat de Catalunya, Registre de la Propietat, etc.

Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, titular de l’obra, activitat, immoble, o el seu representant legal. En cas de persona jurídica, la sol·licitud l’haurà de formular la persona que ostenta la representació legal, acreditant la representació amb la qual actual per mitjà de qualsevol medi admès en dret.

Requisits previs

No opera.

Documentació a presentar

 • Sol·licitud de certificat de legalitat i antiguitat, mitjançant  instància genèrica.
 • Fotocòpia del DNI / NIF de la persona sol·licitant.
 • En cas d’actuar per representació, escriptura de poders de la persona representant
 • Plànol d’emplaçament, a escala 1:500, signat per la persona interessada o per qui la representi legalment (que es pot obtenir a l’OAE o mitjançant el servidor de mapes urbanístics de web de l’Ajuntament).
 • Autoliquidació de la taxa associada a aquest tràmit
 • Fotocòpia del darrer rebut de l’IBI.
 • Fotocòpia de l’escriptura de propietat.
 • Fotocòpia de la llicència d’obres, si és que se’n disposa, per facilitar la recerca de l’expedient administratiu.

Termini

En qualsevol moment.

Obligacions econòmiques

Ordenança fiscal  2.1, article 7, epígraf 1, apartat C. Taxa per l’expedició de documents administratius

Informació Administrativa

Òrgan que resol

Alcaldia o òrgan en qui delegui.

Termini

Un mes des de l’entrada de la petició en el Registre general.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.
 • Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (art. 20 i següents)
 • Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació de Barberà del Vallès, aprovat definitivament per la CTUB el 28 de gener de 2010 (DOGC 5.604, de 09.04.10)
 • Ordenança Fiscal núm. 2.1 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

No consta.

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: