Skip to main content

Certificat de càrregues urbanístiques

Codi: O-002

És la tramitació necessària per obtenir un certificat emès per l’Ajuntament on consti si existeix alguna càrrega urbanística d’una edificació concreta. Normalment, aquest tipus de càrregues apareixen quan es tracta d’edificacions construïdes sobre un terreny de recent urbanització.

Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, interessada , o el seu representant legal. En cas de persona jurídica, la sol·licitud l’haurà de formular la persona que ostenta la representació legal, acreditant la representació amb la qual actual per mitjà de qualsevol medi admès en dret.

Requisits previs

No opera.

Documentació a presentar

  • Sol·licitud de certificat de càrregues urbanístiques, mitjançant una instància genèrica.
  • Fotocòpia del DNI / NIF de la persona sol·licitant.
  • En cas d’actuar per representació, escriptura de poders de la persona representant
  • Plànol d’emplaçament, a escala 1:500, signat per la persona interessada o per qui la representi legalment (que es pot obtenir a l’OAE o mitjançant el servidor de mapes urbanístics de la web de l’Ajuntament).
  • Autoliquidació de la taxa associada a aquest tràmit.

Termini

En qualsevol moment.

Obligacions econòmiques

Ordenança fiscal  2.1, article 7, epígraf 1, apartat B. Taxa per l’expedició de documents administratius.

Informació Administrativa

Òrgan que resol

No hi ha resolució.

Termini

No hi ha resolució.

El termini per resoldre la petició de certificat és d’un mes.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

No consta

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: