Skip to main content

Llicència d’ocupació de la via pública amb terrassa de bar per període complet

Codi: VP-007

Mitjançant aquest tràmit, la persona interessada pot sol·licitar una llicència que faculti per a la instal·lació d’una terrassa de bar en la via pública.

Per norma general, les llicències d’ocupació de la via pública amb terrasses s’atorgaran per períodes complets (anualitat) o bé per temporades completes (estiu o hivern), llevat de supòsits excepcionals per a temporades inferiors  que  han de ser coincidents amb mesos naturals  i amb un període mínim de dos mesos naturals.

Es pot demanar sol·licitud de llicència d’ocupació de la via pública amb terrassa per període complet per:

 • Un any natural (de gener a desembre) amb dues configuracions possibles de terrassa (estiu o hivern) i amb un descompte aplicat del 10% en la taxa. La taxa que s’aplica és la de l’any en que es produeix la sol·licitud.
 • Una temporada completa (estiu o hivern), amb una sola configuració de terrassa i amb un descompte aplicat del 4% en la taxa.

Els terminis corresponents a una temporada completa són:

 • Estiu: entre l’1 d’abril al 31 d’octubre

Hivern: entre l’1 de novembre i el 31 de març.

Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica,  o el seu representant legal, titular d’una habilitació administrativa per a l’exercici de l’activitat principal de restauració, degustació.

En cas de persona jurídica, la sol·licitud l’haurà de formular la persona que ostenta la representació legal, acreditant la representació amb la qual actual per mitjà de qualsevol medi admès en dret.

Hauran de formular sol·licitud de llicència per a la ocupació de la via pública amb terrasses les persones titulars de les llicències municipals d’activitat dels establiments de restauració i d’altres que puguin incorporar com a activitat complementària la degustació, autoritzades per aquest Ajuntament i que la vulguin instal·lar per primera vegada, o bé quan les dades que contingui la sol·licitud de terrassa no coincideixi plenament amb una llicència sol·licitada anteriorment pel que fa a la persona titular, emplaçament exacte, superfície a ocupar i/o elements a instal·lar.

Requisits previs

Haver obtingut la corresponent llicència municipal d’obertura de l’activitat.

Tenir reconeguda l’habilitació administrativa municipal per a l’exercici de l’activitat principal de restauració, degustació.

Documentació a presentar

 • Sol·licitud de llicència per l’ocupació de la via pública amb una terrassa de bar per període complet, en model normalitzat
 • Fotocòpia del DNI, NIE, CIF de la persona sol·licitant, i en cas d’actuar per representació, de la persona representat.
 • Fotocòpia de l’escriptura de poders o qualsevol altre mitjà admès en dret de la persona que ostenta la representació
 • Autoliquidació de la taxa prèvia associada a aquest tràmit
 • Plànol d’emplaçament, a escala 1:500, signat per la persona interessada o per qui la representi legalment (que es pot obtenir a l’OAE o mitjançant el servidor de mapes urbanístics de la web de l’Ajuntament).
 • Plànol de planta de la superfície a ocupar, a escala 1:50 o 1:100, signat per la persona interessada o per qui la representi legalment. S’hi indicaran les dimensions de l’espai a ocupar i la distribució dels elements requerits per a l’exercici de l’activitat, s’ombrejaran els corredors que es deixin per al pas dels vianants i es dimensionarà la seva amplada (que no s’admetrà inferior a 1,50 m). En el cas de llicència anual amb dues configuracions de terrassa, serà un plànol per a cadascuna de les configuracions.
 • Document de compromís de desmuntatge de la totalitat de la instal·lació i de reposició dels elements de mobiliari urbà afectat.

Termini

La sol·licitud de llicència de terrassa s’haurà de formular amb una antelació mínima d’un mes a la data d’instal·lació de la terrassa que es sol·licita.

La presentació de la sol·licitud sense respectar l’antelació mínima establerta a l’Ordenança podrà comportar alguna de les sancions previstes per al seu incompliment.

Obligacions econòmiques

Ordenança Fiscal 2.10 , Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via pública,

Es podrà gaudir dels beneficis fiscals establerts a l’article 5, apartat 3, sempre que es compleixin els requisits.

El pagament de la quota tributària es podrà prorratejar, a instància de la persona sol·licitant, en quotes no inferiors a un mes, d’acord amb l’article 7, apartat 2 lletra D.

Informació Administrativa

Òrgan que resol

Alcaldia o òrgan en qui delegui.

Termini

Un mes des de l’entrada de la sol·licitud en el Registre general

Silenci administratiu

Si la resolució no es notifica en el termini indicat, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Text refós de l’Ordenança general de l’Ajuntament de Barberà del Vallès per a la Convivència i el Civisme (BOPB , de 14.08.14)
 • Text refós de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació de Barberà del Vallès, aprovat definitivament per la CTUB el 28 de gener de 2010 (DOGC 5.604, de 09.04.10),
 • Normes generals per a la instal·lació de terrasses de bar a l’estiu-hivern
 • Normes generals per a la instal·lació de terrasses de bar a l’estiu-hivern en carrers comercials especials
 • Ordenança Fiscal núm. 2.10 reguladora de la Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via pública

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

Qualsevol canvi en la configuració de la terrassa sol·licitada posteriorment a l’emissió de la llicència tindrà com a conseqüència, a banda del cost de la tramitació de la modificació que pugui tenir emetre una nova llicència apart, suposarà la pèrdua de la bonificació, per la qual cosa es procedirà a l’emissió d’una nova liquidació econòmica per l’import bonificat.

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: