Skip to main content

Canvi de titularitat d’una llicència d’obres ja atorgada, o en tràmit

Codi: O-001

És la tramitació necessària per canviar la titularitat d’una llicència d’obres ja atorgada, d’una sol·licitud de llicència d’obres en tramitació, o bé d’una comunicació prèvia per a l’execució d’obres.

En formular-se la sol·licitud de canvi de titularitat, la persona sol·licitant es subroga en tots els drets i deures derivats de la llicència o comunicació que es transmet.

Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, que vulgui realitzar una obra que ja disposa de llicència a nom d’una altra persona, física o jurídica, o bé que vulgui modificar la titularitat d’una sol·licitud de llicència en tràmit a nom d’una altra persona, o el seu representat legal. En cas d’actuar per representació, s’ha d’acreditar la representació amb la qual s’actua per qualsevol mitjà admès en dret, amb la presentació de la corresponent documentació.

Requisits previs

La llicència urbanística que es transmet estigui aprovada favorablement o per al cas de comunicació prèvia per execució d’obres que aquesta no hagi estat declarada ineficaç per l ‘Ajuntament.

Autoliquidació prèvia de la taxa associada a aquest tràmit.

Documentació a presentar

 • Sol·licitud de llicència per al canvi de titularitat d’una llicència d’obres, en model normalitzat
 • Declaració de conformitat de les persones interessades en model normalitzat (full 2 de la sol·licitud)
 • Escriptura de poders de la persona titular de la llicència, o del sol·licitant inicial, en cas de tractar-se de persona jurídica o actuar mitjançant representació
 • Escriptura de poders de la persona sol·licitant del canvi de titularitat, en cas de tractar-se de persona jurídica o actuar mitjançant representació
 • Fotocòpia DNI de la persona  sol·licitant o titular de la llicència
 • Fotocòpia DNI de la persona sol·licitant el canvi de titularitat
 • Assumeix  de la persona facultativa
 • Assumeix de l’aparellador/a
 • Declaració de la persona/empresa constructora, en model normalitzat, que anirà acompanyat de:
 • 1, Fotocòpia de l’alta censal en l’IAE del constructor, que li faculti per realitzar obres al municipi de Barberà del Vallès.
 • 2.Qualificació empresarial, lliurada pels Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.
 • Fotocòpia de la llicència atorgada, o de la sol·licitud si es troba en tràmit actualment
 • Justificant  de l’autoliquidació de la taxa associada a aquest tràmit

Termini

En qualsevol moment.

Obligacions econòmiques

Ordenança fiscal  2.2, article 6, epígraf 8, apartat 1 I 2. Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

Informació Administrativa

Òrgan que resol

Alcaldia o òrgan en qui delegui.

Termini

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim d’un mes a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Si la resolució no es notifica en el termini indicat, la sol·licitud s’ha d’entendre estimada per silenci administratiu.

En cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística vigent o el planejament urbanístic d’aplicació.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

No consta.

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: