Skip to main content

Canvi de titularitat de gual

Codi: VP-003

Aquest tràmit permet fer la gestió per sol·licitar la transmissió d’una llicència de gual.

Els canvis de titularitat de les llicències de guals requeriran la prèvia autorització municipal que haurà de ser sol·licitada pel titular de la llicència justificant els motius de la seva petició.

Les condicions de les llicències objecte de transmissió s’adaptaran a les circumstàncies de fet i de dret de l’indret pel qual es sol·liciten. En cas de canvi en les propietats de les finques o indrets afectats, els nous titulars hauran de sol·licitar el canvi de titularitat del gual, subrogant tots els drets i obligacions relacionades amb les llicències concedides.

Àrea de Territori i Medi Ambient – Secció Jurídica i Administrativa

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica interessada o el seu representant legal. En cas de persona jurídica, la sol·licitud l’haurà de formular la persona que ostenta la representació legal, acreditant la representació amb la qual actual per mitjà de qualsevol medi admès en dret.

Els canvis de titularitat de llicència de gual només es poden efectuar per a guals d’ús particular. Quan el gual objecte del canvi de titularitat sigui una llicència de gual comercial o industrial, s’haurà de sol·licitar una nova llicència.

Requisits previs

Aquest tràmit d’acord amb la vigent Ordenança fiscal no porta associat cap taxa.

Documentació a presentar

Sol·licitud de canvi de titularitat de gual, amb indicació de les dades de l’antic i nou titular mitjançant instància genèrica.

Fotocòpia del DNI, NIF, NIE de la persona sol·licitant (nova titular).

Fotocòpia del DNI, NIE de la persona representant, en cas d’actuar per representació.

Fotocòpia de l’escriptura de poder o qualsevol altre mitjà admès en dret que acrediti la representació.

Fotocòpia de l’escriptura de propietat en cas d’haver adquirit l’immoble o bé  renúncia de l’anterior titular en favor del nou.

Termini

En qualsevol moment.

Obligacions econòmiques

No porta associada cap taxa.

Informació Administrativa

Òrgan que resol

Alcaldia o òrgan en qui delegui.

Termini

Un mes des de l’entrada de la sol·licitud al Registre general.

Silenci administratiu

Si la resolució no es notifica en el termini indicat, la sol·licitud s’ha d’entendre estimada per silenci administratiu.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
  • Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general municipal d’ordenació de Barberà del Vallès, aprovat definitivament per la CTUB el 28 de gener de 2010 (DOGC núm. 5604 de 09.04.2010).
  • Ordenança municipal sobre guals.
  • Ordenances fiscals vigents.

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

No consta.

Impresos Associats

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: