Skip to main content

Ajuts i subvencions al Comerç i Serveis

Codi: E-017
 • Convocatòria per a la concessió de subvencions a establiments comercials i de serveis per la represa de les seves activitats comercials amb motiu de la situació generada per la covid-19.

  Finançar el manteniment de l’activitat productiva dels establiments de comerç al detall i d’altres serveis de proximitat de Barberà del Vallès, que han vist afectada la seva activitat habitual amb motiu de la crisi provocada per la Covid-19.

  L’import màxim subvencionable és de 500 euros per establiment.

  QUÈ ES POT DEMANAR?

  Línia 1: 

  • Lloguers o quotes d’adquisició del local comercial. 
  • Subministraments.
  • Quotes de la Seguretat Social de les persones promotores de l’activitat.
  • Adquisició de circulant.

  Línia 2:

  • Costos salarials i de cotització de la S.S. del personal contractat amb anterioritat a la data en què es va declarar l’estat d’alarma.

  Línia 3:

  • Les vinculades a la implantació de nous serveis o productes.
  • Per a la compra d’ EPIS. Derivades de reformes i instal·lacions d’adequació dels locals.
 • Àrea de Comerç.

Com demanar-ho

Canals

Per mitjans electrònics (via telemàtica) o de manera presencial.

Les sol·licituds s’hauran de lliurar al registre general de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, mitjançant instància i amb els documents requerits. La instància individualitzada signada per la persona titular de l’activitat d’acord amb el model aprovat a la convocatòria, en la qual es farà constar, com a mínim, el títol exacte del programa per al qual se sol·licita l’ajut i l’import total sol·licitat i es declararà que l’establiment sol·licitant compleix els requisits per obtenir la condició de beneficiària o entitat col·laboradora que s’especifica en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. D’acord amb el que diu l’article 6 apartat 4, de les Bases Reguladores Específiques de subvenció, només es podrà presentar una sol·licitud per cada establiment, podent aquesta contemplar una, dues o totes les tres línies objecte de subvenció contemplades. En el cas que es presenti més d’una sol·licitud s’entendrà que la sol·licitud vàlida és la darrera i es desestimaran les restants.

1. De manera Presencial:

A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), al Pg Dr. Moragas, 224. Cal concertar cita prèvia al telèfon 937 297 171, extensions 135 o 286.

2. Per Internet:

Si disposes d’un sistema d’identificació digital (IdCAT Mòbil, Cl@ve-Pin) o bé d’un certificat digital (IdCAT, Clave, FNMT, etc.) o DNI electrònic, pots sol·licitar-lo per Internet. Entra al web www.bdv.cat i a continuació accedeix a la Seu Electrònica. Podràs omplir una instància genèrica i annexar-hi tota la documentació en format pdf.

Accedeix a la seu electrònica aquí

Qui el pot demanar

Establiments de comerç al detall i d’altres serveis de proximitat de Barberà del Vallès, que han vist afectada la seva activitat habitual amb motiu de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Sempre que la superfície de l’establiment comercial no superi els 400m2, i que la facturació de l’establiment, durant el període objecte de subvenció, no superi el 75% del mateix període de l’any 2019.

Requisits previs

Requisits mínims que han de reunir les persones, físiques o jurídiques, objectes de subvenció i forma d’acreditar els requisits establerts:

Els requisits són els establerts al punt 4 de les Bases reguladores específiques aprovades pel Ple de l’Ajuntament el 22 de juliol de 2020 i que són els següents:

1. Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat comercial i/o de serveis de proximitat a Barberà del Vallès que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i que reuneixin els requisits següents:

 • Trobar-se degudament constituïdes per a l’exercici de l’activitat econòmica.
 • Disposar d’un local comercial o de serveis amb activitat legalitzada i vigent a Barberà del Vallès i que hagi estat objecte de suspensió de l’activitat amb motiu de l’aplicació de l’article 10 del Reial Decret 463/2020 per a poder concórrer a les línies 1, 2 o 3, a qualsevol d’elles o a totes tres.
 • Disposar d’un local comercial o de serveis amb llicència d’activitat vigent a Barberà del Vallès i que, tot i no haver estat objecte de suspensió de l’activitat, s’ha vist o es vegi obligat a realitzar mesures de seguretat en els locals i reorientacions en el seu negoci vinculades amb l’oferiment de nous serveis o productes amb motiu de la Covid-19. Aquests negocis sols podran concórrer a la Línia 3.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta petició de prerrogativa especial
 • No ser deutores de l’Ajuntament de Barberà del Vallès per cap concepte.
 • La superfície de l’establiment comercial no pot superar els 400 m2 per a qualsevol de les 3 línies d’actuació. g) La facturació de l’establiment, durant el període objecte de subvenció, no pot haver superat el 75 % del mateix període de l’any 2019.

2. Són obligacions de les persones beneficiàries d’aquests ajuts les especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas correspongui i l’expedient de reintegrament de la subvenció.

3. El compliment d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents

Documentació a presentar

Per a persones físiques: DNI de les persones promotores.

Per a persones jurídiques: Escriptura, estatuts i document acreditatiu de representació i NIF de l’empresa.

 • Instància de sol·licitud (Annex 1)
 • Declaració responsable (Annex 2)
 • Dades del compte bancari, diligenciades per l’entitat bancària, al qual s’ha de transferir l’import de la subvenció (Annex 3)

Les persones sol·licitants que hagin negociat una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.

Línia 1:

 • Escriptura de propietat o contracte de lloguer.
 • Justificants bancaris del pagament del lloguer corresponents als mesos dels períodes subvencionables.
 • Factures corresponents a aquelles despeses per les que es sol·licita la subvenció amb els justificants de pagament.

Línia 2:

 • Contractes de treball del personal contractat amb anterioritat a l’estat d’alarma.
 • Nòmina i justificant de pagament dels mesos dels quals es sol·licita subvenció.
 • Documentació RNT de la Seguretat Social.
 • Rebut RLC de la Seguretat Social.

Línia 3:

 • Escriptura de propietat o contracte del lloguer del local.
 • Factures despeses o inversions per les que se sol·licita la subvenció amb els justificants de pagament.

NO PODRÀ SER OBJECTE DE SUBVENCIÓ NI L’IVA NI EL PAGAMENT DE TRIBUTS, MULTES O SANCIONS.

Termini

Fins a l’11 de novembre de 2020.

Obligacions econòmiques

El tràmit és gratuït

Informació Administrativa

Òrgan que resol

Junta de Govern Local

Termini

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

No opera

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu en base al que es preveu a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Normativa

En tot allò no previst en aquesta convocatòria s’atendrà al que s’estableix en les Bases Reguladores Específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per la promoció de programes d’activitats en el municipi de Barberà del Vallès realitzats per entitats sense finalitat de lucre, aprovades pel Ple de l’Ajuntament el 19 de desembre de 2018, l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i d’altra normativa concordant.

Com contactar

Correu electrònic:
oae@bdv.cat

Telèfon:
+34 93 729 71 71
Extensió 180

Informació d’interès

No consta

Impresos Associats

Més Informació

Descarrèga’t la convocatoria de subvencions aquí.

Si necessites informació sobre els serveis o tràmits de l’OAE, contacta’ns

Col·laboradors: